обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ТЪРГОВИЩЕ ЕЛКА СТАНЧЕВА ВЪРНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАКА

  • Публикувано в Опака

sgrada obl uprava

Заместник областният управител на област Търговище Елка Станчева върна решение на Общински съвет Опака, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14-дневен срок от получаването му. За това информира пресцентърът на областната администрация.

На заседание, проведено на 24 април тази година, общинските съветници на Опака са гласували решение, с което се отменя чл. 17 от Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Опака и са приели нов чл. 17. Той съдържа 4 алинеи, които се отнасят до отглеждането на домашни животни. С първата алинея се разрешава отглеждането на животни в стопанските сгради, които отговарят на изискванията на закона за ветеринарномедицинската дейност. Втората алинея забранява движението на домашни животни без придружител по улиците на населените места в община Опака. Третата алинея не разрешава движението на животни по улиците в централните части на населените места. Последната - четвърта алинея, указва, че със своя заповед кмета на общината определя улиците на централните части на населените места, по които не се разрешава движението на домашни животни.

Мотивите за връщане на решението са, че първо решението не отговаря на изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, а именно - проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите трябва да съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Отделно от това Общинският съвет не е спазил разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, съгласно която преди внасянето на проект на нормативен акт, той трябва да бъде публикуван на интернет страницата на съответната институция, заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища.

Друг мотив за връщане на решението е, че две от новоприетите алинеи са в противоречие с чл.133, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, където е разписано че „кметовете и кметските наместници определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места”. В приетите от Общински съвет Опака алинеи, са пределегирани от общинските съветници изрични правомощия само на кмета на общината и то да забрани със своя заповед движението на животни по улиците на централните части на населените места. В същото време новосъздадените алинеи засягат законни права и интереси на редица физически, юридически лица и правомощията на кметовете на кметства в община Опака.