обновена 11:23 AM EEST, Aug 5, 2021

Провериха замърсяването на въздуха в Попово по сигнали на граждани

  • Публикувано в Попово

new 10171

Мащабна проверка за качеството на въздуха направиха експертите от шуменската Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионалната лаборатория (РЛ) – Шумен и Регионалната лаборатория – Варна по няколко сигнала от жители на град Попово за системно обгазяване от фирма за производство на тухли.

Едното измерване бе проведено със специализираната апаратура за измерване в аварийни ситуации на РЛ – Шумен ден след подаването на сигнала от граждани, поясняват от РИОСВ. Проверено бе състоянието на въздуха на ул. „Каломенска“ в Попово, която се намира от източната страна на тухларната.

По време на замерването нямаше задимяване и миризма на пушек, а концентрациите на измерените вещества по 26-те показателя не показаха отклонения от допустимите емисии за качеството на въздуха.

По същото време станаха известни и резултатите от  мониторингови имисионни измервания за фоново замърсяване на въздуха, които показват състоянието на атмосферния въздух в град Попово за 27 денонощия през първото полугодие на 2019 г. Те се извършват от мобилната автоматична станция на РЛ – Варна към ИАОС. При тях  също не бяха наблюдавани превишения на допустимите норми за фини прахови частици (ФПЧ10), въглероден оксид (CO), серен диоксид (SO2), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2)и озон (О3).

Новината е тагната с: попово риосв въздух