обновена 11:18 AM EEST, May 12, 2021

Община Попово подписа договор за сметопочистването с нова фирма

  • Публикувано в Попово
popovo3
Община Попово подписа договор за сметопочистването с нова фирма.
За това съобщиха от местната администрация.
 
След провеждането на обществена поръчка Община Попово определи софийска фирма да изпълнява сметосъбирането, сметоизвозването, почистването на местата за обществено ползване и предварително третиране и последващо оползотворяване на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Попово.
Договорът бе подписан на 15 октомври и срокът му за действие е 24 (двадесет и четири) месеца.
Мястото на изпълнението на договора е община Попово, включваща териториите в регулационните граници и имоти, разположени в зоната между регулационните граници и земеделски земи на град Попово, кварталите Невски и Сеячи и всичките 34 села, намиращи се на нейната територия.
Общата стойност на договора е 1 244 149,44 лв., като сумата е формирана на база единичните цени на отделните видове дейности, а именно – сметосъбирането на отпадъците от контейнерите, механизирано миене на местата за обществено ползване и товаренето на отпадъците за извозването им.
Предвиденият минимален брой здрави контейнери, който задължително трябва да бъде доставен от фирмата – изпълнител, е 1 600 бр. Това са контейнери тип „Бобър” от стоманена ламарина и вместимост 1 100 литра.
Съдовете за смет задължително трябва да се дезинфекцират минимум два пъти годишно със специален автомобил за измиване и дезинфекция. Техният брой може да варира съобразно доставените и бракувани негодни съдове. Предстои тяхната поетапна подмяна и ремонтиране. Честотата на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване по населените места към настоящия момент е определена със Заповед на кмета на община Попово.
За поддържането на добра обществена хигиена фирмата-изпълнител е длъжна да извърши и машинно миене на местата за обществено ползване в гр. Попово, като общата площ, подлежаща на миене, е 376 дка. Машинното миене ще се извършва веднъж годишно през пролетния сезон (от месец март до края на месец април), а машинно миене на централната градска част ще се извършва пет пъти в годината (до края на месец август).