обновена 8:12 AM EEST, Jun 21, 2024

Търговско–промишлена палата – Търговище чества своята 20-годишнина

tpp trgНастоящата 2016 година е важна и специална за Търговско–промишлена палата – Търговище – навършиха се 20 години от нейното учредяване. Период на усилена и системна работа за формиране на добри условия за бизнес и оказване на подкрепа на своите членове, успешна делова работа с местните власти, образователните институции, нестопанския сектор и всички други структури на обществения живот в региона.
Търговско–промишлена палата – Търговище е продължител на историческата традиция на дейността на Търговските палати в България, в област Търговище.
Началото е през 1895 година, след влизане в сила на закона за търговско- индустриалните камари и правилника към него. Ескиджумайска /Търговищка/ и Османпазарска /Омуртагска/ околии са в обхвата на Варненска търговско-индустриална камара, а Поповска околия е в обхвата на Русенската Търговско-индустриална камара. В първата сесия на Варненска търговско-индустриална камара на 11 юни 1895 година от Търговище е взел участие Никола Калев. От гр. Попово в учредителната сесия на Русенската Търговско-индустриална камара участват братя Михалеви и Парашкев Димитров. По-късно и тази околия преминава в обхвата на ВТИК.
През целия период на дейност на камарата до 1948 година местните занаятчии и индустриалци активно са се ползвали от предоставените услуги, търсели са подкрепа и закрила на своите интереси.
Широката просветна дейност на камарата се е изразявала в поддръжка на професионалното образование в региона – организира курсове и занаятчийски училища. Още през 1904 година в Класното училище «Св. Седмочисленици» се открива и първи професионален клас по шивачество.
През 1926 г. в гр. Търговище започва да функционира Допълнително занаятчийско училище „Любен Каравелов”, което съществува до 1948 г. Голяма заслуга за неговото създаване и уреждане има местният занаятчийски деятел Жеко Дончев, майстор - обущар. През 1928 г. училището е преобразувано в Държавно допълнително занаятчийско училище с двегодишен чирашки курс и влиза и в официалните публични годишни отчети на Варненската търговско индустриална камара. То е седмото по ред, което Варненската търговско индустриална камара открива след тези във Варна, Велико Търново, Шумен, Габрово, Разград, Провадия, а по-късно такова се открива и в Попово. Обучението в него става задължително и безплатно за всички чираци, съгласно Закона за организиране и подпомагане на занаятчиите и Закона за търговията и промишлеността.
В съществуващите документи е отбелязано, че първият директор, дългогодишния търговищки учител Антон Христов, оглавява училището от 1926 до 1932 г. като същевременно е и лектор в него. Назначен е със заповед на Министъра на търговията, промишлеността и труда, след решение на Варненската търговско- индустриална камара. Училището се помещава в собствена сграда, отпусната за вечно ползване от търговищката градска община. Това е сградата на старо възрожденско, бивше начално училище „Любен Каравелов”, известно като „килимарското”, „дюлгерското” или „вечерно-чирашкото” училище. То получава субсидия и от общината. Към издръжката се прибавят събраните училищни такси, таксите за калфенски и майсторски изпити, налагани глоби за неизвинени отсъствия.
Варненската търговско-индустриална камара защитава интересите на занаятчиите, организира обучението им, провежда изпити за признаване на квалификация. Всичко това се прави с цел модернизиране и повишаване дееспособността на производството. Чрез временните занаятчийски курсове и Допълнителното занаятчийско училище, Камарата дава шанс на младите хора от гр. Търговище и Търговищкия край, които имат ограничени финансови възможности да се обучат, да усвоят полезни за времето си професии и да успеят в живота. Усилията на Варненската камара в областта на специализираното обучение дава реални резултати, подготвяйки младежите от Търговище и региона за успешна кариера, разширяване кръгозора им и допринася за тяхното развитие, което съдейства за преодоляване на изостаналостта в българското стопанство и за модернизацията на занаятите, търговията, индустрията на Търговищкия край.
Много от занаятчиите в града вземат майсторски свидетелства в резултат на специално организирани професионални курсове по линия на Варненската ТИК или от местните занаятчийски сдружения. От началото на ХХ в. до 1939 г. в Търговище са проведени 14 на брой курсове по различни видове занаяти.
Можем да отбележим, че един от председателите на ВТИК - Боян Абаджиев /1931-1944 г./ е роден и израснал в гр. Омуртаг.
Това на кратко, в исторически аспект, е дейността на палатите на територията на областта.

Следващия път ще ви запознаем с новата история на Търговско–промишлена палата – Търговище.

Снимка: Архив