charovna2017

обновена 3:24 PM EET, Mar 22, 2019

Близо 4 000 са нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище

  • Публикувано в Икономика

dogovor16

Нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище през 2016 г., са 3 987. Броят им нараства с 2.6% за година,сочи анализът на Териториалното статистическо бюро "Североизток".


Най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” - с 15.4%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” - с 8.1%.


От активните предприятия в област Търговище най-голям относителен дял имат предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 39.9%. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 10.0% и сектор „Транспорт, складиране и пощи “ – 9.8%.


През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети) са 90.9 % от предприятията в областта.

72% от от всички нефинансови предприятия в област Търговище са реализирали печалба, а 628 - загуба. С нулев финансов резултат за годината са приключили 474 предприятия.

През 2016 г. 60.5% от нефинансовите предприятия са развивали дейност на територията на община Търговище, 22.1% - в община Попово, 12.6% - в община Омуртаг, 2.7% - в община Опака и 2.1% - в община Антоново.


Реализираните нетни приходи от продажби в областта през 2016 година са 2 346 млн. лв., което е със 171 хил. лв. повече спрямо предходната година.


Значително е увеличението на нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 22.7% и сектор „Други дейности “ - с 18.1%.


През 2016 г. нефинансовите предприятия в област Търговище са произвели продукция в размер на 1 569 млн. лева. Водещи в икономиката на областта са секторите „Преработваща промишленост“ и „Селско,горско и рибно стопанство“.


През 2016 г. броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в област Търговище е 26 064. Най-голям е броят на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост“ - 32.6% и сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 19.2% от общия брой на заетите в областта.


През 2016 г. в микропредприятията (до 9 заети) са работили 27.6% от заетите в област Търговище, в малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 23.0%, в средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 20.6% и в големите предприятия (с 250 и повече заети) – 28.8%.