charovna2017

обновена 3:10 PM EEST, Oct 15, 2019

Над 72 млн. лв. инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в промишления сектор

  • Публикувано в Икономика

garatrg 1018

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Търговище са 165 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 22.7%.

Това отчитат от Отдел „Статистически изследвания” – Търговище.

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 72.6 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 28.7 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 61.4% от общия обем разходи за ДМА.

В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 14.4 млн. лв. и са с 3.7% по-малко в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава увеличение на направените инвестиции в земя, като относителният им дял се увеличава с 1.1 пункта в сравнение с предходната година.