обновена 2:17 PM EET, Jan 28, 2021

11,2% е равнището на безработица за област Търговище

  • Публикувано в Икономика

60063120 430866717704552 8854572768629358592 n

През февруари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 369.

Започналите работа безработни без квалификация са 161, с работническа професия - 121, а специалистите със средно специално и висше образование – 87.  Устроените на работа жени са 202, а младежите до 29 години - 78. Заетост е осигурена на 35 продължително безработни и на 4 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 284 безработни. С посредничеството на бюрата други 14 безработни от областта са наети по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 272.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 256 места в бюрата по труда. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия (119); административните и спомагателни дейности (26); селскостопански дейности (23); транспорт (22) и др.

По схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в бюрата по труда в област Търговище през февруари са заявени 16 работни места.

Към края на февруари в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 5 501, с 202 по-малко от предходния месец. Като търсещи работа лица са регистрирани и 96 заети, 41 учащи и 67 пенсионери.

Равнището на безработица за област Търговище, е 11,2%, като намалява с  0,4 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с февруари 2019 г. равнището на безработица е по-високо с 0,2 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за февруари 2020 г. е 6,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 31,0% /605/ безработни лица/, следват общините Опака – 28,1% /670/, Омуртаг – 18,3% /1412/, Попово – 11,0% /1272/, и най-ниско в община Търговище – 6,0% /1542/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на февруари са 1938 (34%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 67%, а тези с основно и по-ниско образование са 62%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 55%, с работнически професии – 32%, специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 48%, хората със средно образование са 47%, а висшистите – 5%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41 %, а младежите до 29 години – 9%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 338.