обновена 12:48 PM EEST, Sep 24, 2020

Отпускат се допълнително 0,800 млн. куб. м вода за напояване от язовир „Ястребино“

  • Публикувано в Икономика

qz qstrebino

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди промяна в графика за използване на водите от яз. „Ястребино“ през месец май, с която се отпускат допълнително 0,800 млн. м3 от язовира за напояване.

Промяната е по искане на „Напоителни системи“ ЕАД за отпускане на допълнителни водни обеми във връзка с необходимостта от втора поливка на насаждения от ягоди и малини, посредством НС „Попово“.

С графика за месец май от язовира бяха разрешени 2,000 млн. м3 за напояване на „Напоителни системи“ ЕАД и 0,026 млн. м3 за питейно-битово водоснабдяване на град Антоново. Поради ниския обем на язовира беше поставено условие разрешените количества за напояване да бъдат използвани по график, изготвен от „Напоителни системи“ ЕАД с цел икономия на вода. Също така на дружеството беше поставено условие за предприемане на спешни действия за възстановяване изправността на компрометирани елементи – четвърти и пети таблени затвори на водовземната кула на яз. „Ястребино“. Целта е да се осигури както напояването, така и възможност за подаване на водни маси към „ВиК“-Търговище за питейно-битови нужди. „Напоителни системи“ ЕАД информираха МОСВ, че е извършен ремонт на таблените затвори на водовземната кула. Изготвен е и график за водоподаване към НС „Попово“.

Предвид ниския обем на язовира и реално постъпилия приток, който е по-малък от разхода, както и опасността от значително влошаване на качеството на водата за питейно-битово водоснабдяване при достигане на кота под 322,5 м, заявката на „Напоителни системи“ за допълнителни водни обеми от 2,000 млн. м3  е редуцирана, като се отпускат 0,800 млн. м3. Така общото разрешено количество за напояване през месец май възлиза на 2,800 млн. м3.

В изпълнение на допълнително поставени условия за язовир „Тича“ в изменението на месечния график за месец май 2020 г. „Напоителни системи“ ЕАД уведоми МОСВ, че на 15.05.2020 г. „Напоителни системи“ - клон Шумен е извършил основен преглед на всички съоръжения във водовземата кула за питейно-битово водоснабдяване на град Шумен. При обследването е установено, че съоръженията са в добро експлоатационно състояние и функционират нормално. След прегледа на водовземната кула е осигурена възможност за взимане на вода от по-чист воден слой за питейно-битово водоснабдяване от яз. „Тича“.