обновена 3:29 PM EET, Oct 27, 2020

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

  • Публикувано в Икономика

pr 1610201

Успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Гласко“ ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0777-C01

Проектът бе изпълнен в рамките на 8 месеца и е финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,  процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта бе : Подобряване на производственият капацитет, конкурентоспособността, жизнеспособността и експортният потенциал на "ГЛАСКО" ООД чрез инвестиция в нови материални активи.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ, които са изпълнени в периода на изпълнение на проекта са :

1. Диверсификация на дейността на "ГЛАСКО" ООД чрез внедряване на нова производствена високотехнологична и енергоспестяваща машина;

2. Увеличаване на производителността чрез оптимизиране на производствените процеси;

3. Увеличаване на средните генерирани приходи от износ чрез навлизане на нови пазарни сектори и сегменти.

Общият бюджет на проекта  възлиза на 2 191 000.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 999 096.00 лв. или 45,60 % от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства  са собствен принос от бенефициента. 

От общата сума на безвъзмездната помощ:

*   849 231,60 лв. Европейско

*   и  149 864,40  лв. национално съфинансиране

 

Финансираният и  реализиран   проект е изцяло инвестиционен. Успешно изпълнена  е основната проектна дейност:

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА "ГЛАСКО" ООД - в контекста на режим " регионална инвестиционна помощ" чрез инвестиция в материален актив свързан с разширяване капацитета на съществуващ стопански обект.

Във връзка с изпълнението на дейността бе проведена процедура за избор на изпълнител, съгласно изискванията на УО и ПМС 160, и подписан 1 бр. договор за доставка на 1 бр. Закаляваща  пещ. Успешното изпълнение на проектните дейности  допринася за постигане целите на Стратегията за интелигентна специализация (ИСИС), тъй като попада в един от идентифицираните като приоритетни тематична области, тематична област 2 „Мехатроника и чисти технологии, по конкретно в чисти технологии с акцент върху спестяване и ефективно разпределение на енергия.

pr 1610202