обновена 11:23 AM EEST, Aug 5, 2021

Нова производствена база изгражда в Търговище лидер в производството на свинско месо

  • Публикувано в Икономика

trg 0219

Един от най-големите месопреработватели в страната - Бони холдинг АД, ще модернизира и разшири бизнеса си със заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Те договориха заем за 30 млн. евро за модернизация на съществуващите съоръжения и за изграждане на нови производствени мощности в Левски, Ловеч, Пордим, Брестак и Търговище.

Проектът цели съществено подобряване на енергийното потребление в компанията, както и поддържане на най-добрите стандарти в ЕС и в България в областта на хуманното отношение към животните и опазване на околната среда по цялата инвестиционна месодобивна верига на компанията. Подкрепата от страна на ЕИБ ще създаде нова заетост и ще спомогне за съхраняване на съществуващите работни места в тази част на България. Това допринася за постигане на целите на кохезионната политика в ЕС, а именно да подпомага по-слабо развити райони в Европейския съюз. 

Наред с това, проектът ще намали нетния внос на свинско месо в България поради увеличено местно месопроизводство, което от своя страна ще намали значително  парниковите газове. Поради тези причини проектът отговаря напълно на политическите цели на ЕС за по-ефективно производство на хранителни продукти с ограничен екологичен отпечатък върху обработваемата земеделска земя, а това са ключови елементи на Стратегията „От фермата до трапезата“, публикувана наскоро като част от Европейския Зелен пакт. 

Тази инвестиция получава подкрепа по линия на програмата на ЕИБ за отпускане на заеми за дружества със средна капитализация в Централна и Югоизточна Европа, която е обезпечена с гаранция от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на Инвестиционния план за Европа.

Януш Войчеховски, европейски комисар за земеделие и развитие на селските райони, сподели: „Това споразумение е добър пример за усилията на ЕС да изгради устойчива и здравословна система за прехрана. Проектът не само ще ограничи въздействието от животновъдството върху околната среда и климата, но и ще насърчи прилагането на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните и ще създаде работни места в селските райони на България. Това е още една стъпка към устойчиви производствени практики в съответствие с Европейския Зелен пакт.“

„Начинът на опериране на световната хранителна индустрия влияе осезателно на икономиката, на изменението на климата и на околната среда,“ заяви вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова като допълни: „Проектът, който подписваме днес, е чудесен пример за подкрепата, оказана от ЕИБ като банката на ЕС, за преодоляване на тези предизвикателства. Чрез ЕФСИ гаранцията, ние съдействаме на Бони Холдинг АД, бързо развиващо се българско предприятие, да създаде местна заетост, да подобри своето енергийно потребление и своя екологичен отпечатък в съответствие със стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“. Така ние показваме нагледно какви проекти сме готови да подкрепим в частния сектор, които съчетават целите на кохезионната политика на Европейския съюз с приоритетите залегнали в Европейския Зелен пакт.   През 2021 г. имаме желание още по-решително да подкрепим българските предприятия.

„Радваме се да започнем сътрудничеството си с ЕИБ. Бони Холдинг АД се придържа към дългосрочната си стратегия да развива ефективен и устойчив бизнес модел в производството на храни и да предлага на многобройните си клиенти висококачествени и безопасни хранителни продукти. Гордеем се, че с нашата дейност допринасяме за благосъстоянието на всички заинтересовани страни и на общностите, където оперираме. Подкрепата на ЕИБ за инвестиционната ни програма потвърждава, че сме на прав път“, казва Георги Николов, изпълнителен директор на Бони Холдинг.

Създаден преди 29 години, днес „Бони Холдинг“ АД е една от най-големите фирми в българската хранителна индустрия, лидер в производството на свинско месо, и е сред най-утвърдените производители на месни продукти и колбаси. Компанията включва ферми за хибридно и стоково свиневъдство, както и един от най-модерните месопреработвателни комплекси в Европа, който разполага с технологични възможности за производство на неограничена продуктова гама месни продукти.