charovna2017

обновена 4:01 PM EEST, Apr 24, 2017

Новини

Новини

Честито Възкресение Христово!

hv 160417

И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.

2. И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него;
3. видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;
4. и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.
5. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;
6. няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,
7. и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.
8. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.
9. А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха;
10. тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
11. Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.
12. И тия, като се събраха със старейте и се съветваха, дадоха на войниците доста пари
13. и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,
14. и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.
15. А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите доднес.
16. А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;
17. и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
18. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
19. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
20. и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.

От Матея Свето Евангелие

След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.
2. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце,
3. и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?
4. И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.
5. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.
6. А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен.
7. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.
8. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.
9. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса.
10. Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които плачеха и ридаеха;
11. но те, като чуха, че Той е жив, и че тя Го видяла, не повярваха.
12. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село.
13. И като се върнаха, обадиха на останалите; но и тям не повярваха.
14. Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.
15. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.
16. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
17. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици;
18. ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави.
19. А след разговора с тях. Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
20. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.

От Марка Свето Евангелие

А в първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други,
2. ала намериха камъка отвален от гроба.
3. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Иисуса.
4. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи.
5. И както бяха уплашени и навели лице към земята, - мъжете им рекоха: защо търсите Живия между мъртвите?
6. Няма Го тука, но възкръсна; припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея,
7. говорейки, че Син Човеческий трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне.
8. И спомниха си думите Му.
9. И като се върнаха от гроба,обадиха всичко това на единайсетте и на всички Други.
10. Те бяха Магдалина Мария, и Йоана, и Мария, майка на Накова, и другите с тях, които обадиха на апостолите за това.
11. И техните думи им се показаха празни, и не им повярваха.
12. Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото.
13. В същия ден двама от тях отиваха в едно село, на име Емаус, което беше на шейсет стадии далеч от Йерусалим,
14. и разговаряха се помежду си за всичко онова, що се бе случило.
15. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, Сам Иисус се приближи и вървеше с тях;
16. но очите им се премрежиха, за да Го не познаят.
17. А Той им рече: какви са тия думи, които, вървешком, разменяте помежду си, и защо сте тъжни?
18. Единият от тях, на име Клеопа, Му отговори и рече: Ти ли си само странник в Йерусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни?
19. И попита ги: кое? Те Му отговориха: което стана с Иисуса Назарееца, Който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ;
20. как нашите първосвещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха;
21. а ние се надявахме, че Той е Оня, Който щеше да избави Израиля; но при всичко това днес е вече трети ден, откак стана това;
22. па и някои жени от нашите ни слисаха: те ходили рано на гроба,
23. и не намерили тялото Му; и като дойдоха, разправяха, че им се явили и Ангели, които казвали, че Той е жив;
24. и някои от нашите отидоха на гроба, и намерили тъй, както и жените казаха; ала Него не видели.
25. Тогава Той им рече; о, несмислени и мудни по сърце да вярвате на всичко, що са казали пророците!
26. Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?
27. И като начена от Моисея и от всички пророци, обясняваше им казаното за Него в цялото Писание.
28. И те се приближиха до селото, в което отиваха; а Той показваше вид, че иска да върви по-нататък;
29. но те Го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привечер, и денят се превали. И Той влезе, за да остане с тях.
30. И когато Той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше;
31. тогава им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим за тях.
32. И те си казаха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?
33. И в същия час станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани единайсетте и ония, които бяха с тях,
34. да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.
35. И те разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.
36. Когато те приказваха за това. Сам Иисус застана сред тях и им каза: мир вам!
37. Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух;
38. но Той им рече: защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви?
39. Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.
40. И като рече това, показа им ръцете и нозете.
41. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха. Той им рече: имате ли тук нещо за ядене?
42. Те му дадоха късче печена риба и вощен мед.
43. И като взе, яде пред тях.
44. И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Моисеев и у пророците и в псалмите.
45. Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията,
46. и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
47. и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Йерусалим;
48. а вие сте свидетели за това;
49. и Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре.
50. И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги.
51. И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето.
52. Те Му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост.
53. И бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин.

От Лука Свето Евангелие

В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.
2. Затичва се тогава и дохожда при Симона Петра и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и казва им: дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го турили.
3. Тогава излезе Петър и другият ученик, и тръгнаха за гроба.
4. И двамата тичаха наедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петра и пръв дойде на гроба.
5. И като надникна, видя, че повивките стоят; ала не влезе е гроба.
6. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че само повивките стоят;
7. пък кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а - свита отделно на едно място.
8. Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя, и повярва,
9. защото още не знаеха Писанието, че Той трябва да възкръсне от мъртвите.
10. Тогава учениците се върнаха пак у тях си.
11. А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба;
12. и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Иисусово.
13. И те й казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили.
14. Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус.
15. Иисус й казва: жено! защо плачеш? кого търсиш? Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.
16. Иисус й казва: Марийо! Тя се обърна и Му рече: "Равуни!" което значи Учителю.
17. Иисус й казва: не се допирай до Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог.
18. Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че това й казал.
19. А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам!
20. И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.
21. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.
22. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго.
23. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.
24. А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус.
25. Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
26. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!
27. После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъда невярващ, а вярващ.
28. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!
29. Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.
30. И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга.
31. А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

От Иоана Свето Евангелие

КРОСС

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Вижте кои ще са депутатите в 44-ото Народно събрание от Търговище

v1 0317

Днес ЦИК обяви избраните народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание.


От 28 МИР Търговище депутати ще бъдат Теменужка Петрова Петкова от ГЕРБ, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова от "БСП за България", Мустафа Сали Карадайъ и Имрен Исметова Мехмедова от ДПС.


Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА, се казва в съобщението на ЦИК. Такива кандидати за 28 МИР Търговище са Теменужка Петкова, която е избрана и от 25 МИР София, и Мустафа Карадайъ от Девети изборен район - Кърджалийски. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по т. 3, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

113 694 души е населението на област Търговище

trgch0716

Към 31 декември 2016 г. населението на област Търговище е 113 694 души, което представлява 1.6% от населението на страната, според данните на Националния статистически институт за "Население и демографски процеси през 2016 г.", оповестени днес.


Припомняме, че при преброяването през 2011 г. населението на областта бе 120 818 души.

 

Мъжете в региона към края на миналата година са 55 644, а жените – 58 050 или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени.

В градовете живеят 61 212 души, а в селата – 52 482.


Жителите на община Търговище наброяват 54 428, като жените са с 1 584 повече от мъжете. Над 57 хиляди беше населението на Търговищка община при преброяването преди 6 години.


Продължава процесът на застаряване на населението, отчитат от НСИ. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години съставляват 20.9% от населението на областта.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Кметът разпореди спешни мерки за района на битпазара

kmet ddimitrov1215

Днес кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров, секретарят Христалина Халачева и гл. инженер Димо Димов проведоха среща с представители на живущите в квартала, в който се провежда т.нар. битак. Основното искане на гражданите е да бъде намерено решение за справяне с шума, подобряване на реда при провеждането на битпазара и благоустрояване на пространството. 

oa 300317

Д-р Димитров информира, че вече е провел разговори с Районното полицейско управление и ръководството на „Общински пазари” ЕООД за въвеждане на нова организация на пазарния ден. Полицейската охрана на жилищните пространства около ул. „Скопие” ще започне от обяд в четвъртък. Така ще бъде предотвратено незаконното пренощуване на търговци в автомобили в квартала. Предвиден е и по-засилен контрол за ограничено допускане на автомобили, забрана за монтиране на търговски маси извън определеното за целта място и стриктно спазване на обществения ред в петъчния ден.
„Очаквам предприетите действия да прекратят дългогодишния безпорядък в района и нарушаването на спокойствието на жителите там”, сподели д-р Димитров.
Тази година ще бъде възложено цялостно проектиране за поетапно благоустрояване на квартала. То ще включва подробно техническо задание и провеждане на обществено обсъждане. След изготвянето на проекта ще бъде направен разчет на нужните средства и план за осигуряването им.
Подобни намерения е имало през 70-те години, но плановете не са били реализирани и в квартала не са правени сериозни благоустроявания. За цялостното решаване на натрупаните проблеми ще са нужни крупни инвестиции, които могат да се залагат поетапно, тъй като няма възможности за кандидатстване по европейски програми. Осигуряването на такъв ресурс от местния бюджет е невъзможно в рамките на едва или две календарни години.
Най-компрометираните околоблокови и улични участъци ще бъдат временно възстановени с фрезована асфалтова маса през следващата седмица.
В района вече са поставени колчета, които да ограничават навлизането на автомобили. На място, за последващи спешни действия, ще бъде направена проверка в петъчния ден от гл. инженер и секретаря на Общината.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Община Търговище е сред най-прозрачните общини в България

trg shmalka0515Община Търговище е на шесто място сред всички 265 български общини по активна прозрачност.

Това показва гражданският одит на активната прозрачност за 2017 г. на Програмата Достъп до информация.


В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.


Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините). Община Търговище е получила общо 84.7 точки. Първенец в класацията е Община Банско, а в дъното й е Община Якимово.


Община Попово е на 50-о място, Община Антоново – на 99-о, Община Омуртаг – на 170-о, а Община Опака – на 259-о с 25.6 точки.


Сред териториални органи в системата на изпълнителната власт в региона на първо място с 36.1 точки е Регионално управление на образованието (РУО) – Търговище, следвано от Областна дирекция "Земеделие" – Търговище с 35.3 точки и Областна дирекция на вътрешните работи – Търговище с 33.6 т.


Областна администрация – Търговище е на 21 място с актив от 45.6 т. в годишната рейтингова класация на областните администрации.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

ЦИК: ДПС с два мандата в Търговище, БСП и ГЕРБ с по един

photo big 176653ДПС ще бъде с 2 мандата, а "БСП за България" и ПП ГЕРБ с по 1 в 28 МИР Търговище.
Това сочи справка на сайта на ЦИК за разпределението на мандатите.


Днес ЦИК обяви резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и четвъртото Народно събрание, произведени на 26 март 2017 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната.


Както вече ви информирахме, с най-голям брой преференции в Търговище е д-р Венка Стоянова от ГЕРБ - с 1 716 гласа. След нея по преференциален вот се нарежда Митко Стайков, също от ГЕРБ, с 1 422 гласа.

От БСП избирателите са дали преференциалния си вот за д-р Светослав Стефанов - 883 гласа. Имрен Мехмедова от ДПС е четвърта в класацията на преференциите в Търговище с 807 гласа, а Николай Черкезов от БСП - пети със 752 преференции.

До 2 април трябва да станат ясни и имената на всички нови 240 народни представители.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

400 пакета с храна раздаде Мая Манолова на пенсионери и социално слаби в Търговище

mm 604174

Омбудсманът Мая Манолова посети днес Търговище, за да дари 400 пакета с хранителни продукти на социално слаби и възрастни хора.
Хранителните пакети са събрани от доброволците на националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, организирана за втора поредна година от омбудсмана Мая Манолова.

mm 604171
Идеята на кампанията „Великден за всеки“ не е само да подкрепим възрастните хора и хората в нужда преди празници, а да ги подкрепяме непрекъснато. И затова миналата година в една кампания освободихме дарените храни от ДДС, така че всичко, което е излишно и се произвежда и пълни магазините, да отива до хората, които имат нужда от това. Знаете колко много са бедните хора и колко много имат нужда от подкрепа, а в същото време се пилеят и разхищават храни. Така че борбата с разхищенията е едно от средствата да се преборим с глада, заяви пред журналисти омбудсманът.
Инициативата на Мая Манолова набира парични средства, които се разпределят във ваучери от по 20 лв. в помощ на пенсионерите, останали без надбавка по случай Великден, както и трайни храни от български производители в хранителна банка, които ще бъдат раздадени на социално слаби семейства.

mm 604172
Храната беше раздавана на две места в областния град – пред църквата „Св. Иван Рилски“ и мюсюлманския храм „Сахат Джамия“. По този начин омбудсманът успя да зарадва както нуждаещи се християни, така и мюсюлмани.

mm 604173

 

Българският народ има много традиции от векове, но една, която е изконна е да се обединяваме пред лицето на несгодите. А главната несгода днес в България е бедността. Християнството и ислямът си приличат според мен по едно – по това, че милосърдието е ценност, която се споделя, каза още омбудсманът и призова всеки, който има възможност, да подкрепи благотворителната кампания за Великден.


Пакетите, които бяха раздадени в Търговище, съдържат храни от първа необходимост като брашно, ориз, олио, леща и др.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Ротарианци връщат блясъка на паметника на Куруто в Търговище

pk 280317

С дарителската подкрепа на Ротари клуб – Търговище се връща блясъка на паметника на Никола Симов-Куруто, знаменосеца на Ботевата чета.

Тези дни монументът беше измит с водоструйка от работници на строителния предприемач и ротарианец Тошко Райчев. С течение на времето паметникът беше посивял и мръсен, заради наслоени прах и кал. За да се възстанови първоначалната красота на врачанския варовиков камък, той беше третиран със специален препарат, след което измит. Премахнати са стари тополи и саморасла растителност от двора на близкото Славейково училище, които засенчваха образа на революционера. Възстановена е и част от оградата и настилката на стъпалата. Предстои да са подновят изпочупени мраморни плочи наоколо, да се постави художествено осветление и информационна табела, както и да се облагороди прилежащото пространство.

Идеята за цялостното обновява на паметника на Никола Симов-Куруто е на местните ротарианци, а парите за реализацията й бяха събрани на благотворителен бал.

Паметникът на Никола Симов - Куруто е едни от символите на Търговище и всяка година на 2 юни с венци, цветя и свеждане на глави в знак на признателност там се отбелязва Деня на Христо Ботев. Решение за неговото построяване е взето на 23 юни 1960. Открит е на 1 юни 1963 г.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Неда Антонова е автор на избрания текст за химн на Търговище

 na 30417Авторът на избрания от журито текст за химн на Търговище, участвал във втория етап на конкурса под № 11, е Неда Монова Антонова. Това стана ясно днес, след като служебна комисия отвори пликовете с имената на авторите на всички постъпили 67 предложения, включително на излъчените от журито призьори. 

Според регламента участието в конкурса беше анонимно и класирането от журито стана на база оценка на текстовете, техните художествени качества и възможностите за създаване на музика за химн.


Както съобщихме, в журито участват Маруся Максимова, Росица Куцарова, Йордан Минчев, Константин Кряколов, Теодора Лавдинова, Даниела Минчева, Красимира Коларова, Здравка Радева и Рая Матева. То излезе с предложение за победител да бъде определен текст №11, след гласуване със 7 на 2 гласа за него, и да се дадат две поощрителни награди. С резултатите от конкурса и предложенията на журито бяха запознати и общинските съветници.


В изпълнение на решението на журито е издадена заповед на кмета на община Търговище за определяне на носителя на наградата за победителя от 1000 лв. Според регламента ще бъдат дадени и две поощрения от 200 лв. за текст №6 с автор Силвена Гоман и 100 лв. текст №10 на Ганчо Папуров.
След отваряне на пликовете с имената, авторът на текста победител Неда Антонова обяви, че се отказва от паричната награда. Тя заяви, че би желала сумата да бъде използвана за благотворителна цел.
Предстои да бъде подготвена музика към избрания текст. При нужда в процеса на композиране ще бъдат отразени и текстови промени за по-добро адаптиране към музиката, както препоръчаха членовете на Обществените съвети и общинските съветници. Химнът ще бъде изпълнен от търговищки изпълнители. Според регламента трябва да бъде утвърден и от Общинския съвет.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Ето резултатите от изборите в Търговище на база 80% обработени протоколи

izb 03172

По данни към 06.00 ч. на 27.03. при обработени 78.16% СИК протоколи в РИК Търговище ДПС печели изборите с 30,88 процента.

На второ място е ГЕРБ с 22,13 процента, а на трето - "БСП за България", които получават 21,94%.

Четвърти са Обединените патриоти със 7.09%, следвани от Обединение ДОСТ - с 6.88%.

Към този час ВОЛЯ събира 3,83%, АБВ-Движение 21 – 1.87 на сто, Нова Република – 0.91%, Реформаторски блок - Глас Народен – 0.77%.
"Не подкрепям никого" са отбелязали 1,63 процента от избирателите в Търговищко.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

4°C

Targovishte

Clear

Humidity: 79%

Wind: 6.44 km/h

 • 25 Apr 2017 21°C 3°C
 • 26 Apr 2017 22°C 5°C