обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

На финала на една необичайна учебна година – дистанционно или присъствено обучение?

ruo 270610

През последните четири месеца системата на средното образование функционира в ситуация, различна от познатата.

Замяната на присъствената форма с обучение от дистанция беше тест за професионализма и адекватността на педагогическите специалисти и изпитание за учениците.    В хода на работата на необичайната 2019/2020 учебна година се генерираха много идеи, преодоляха се редица трудности от традиционното образование. Електронното обучение провокира неочаквана мобилизация на всички страни, даде възможност за прилагане на иновативни технологии и направи в по-висока степен ефективно партньорството учител-ученик-родител. За първи път училищата и учителите почувстваха изключителната подкрепа от родителите и имаха възможност да обсъждат с тях теми относно усвояването на учебното съдържание, възпитанието и дисциплината на учениците.

Още в първите дни беше нужна много воля, за да се стартира в кратък срок дистанционната форма, трябваше да се мобилизира цялата компетентност на учителите за справяне с различните платформи и канали за комуникация, необходима беше и непоколебима солидарност, за да се споделя опитът между всички участници.

В началото приоритет за организирането на образователния процес в дигитална среда беше правилният избор от училищата на образователна платформа/мрежа. Електронните образователни платформи Moodle, Mozabook, Teams, Classroom, Zoom, Office 365 и пр.  дават широки възможности, но изискват специализирана квалификация и добра обезпеченост от електронна техника и софтуер. Останалите социални мрежи или преносители, като Viber, Facebook, Messenger и пр. се прилагаха най-вече при проектно-базирано обучение, учебни и творчески задачи, изследователски проекти и др.

Следващата стъпка по важност беше да се проведе анкетно проучване на регионално ниво сред родителите относно състоянието на системата при обучението от дистанция, както и с цел търсенето на обратна връзка за нагласите, степента на удовлетвореност и трудностите в хода на дигиталното обучение.

Проучването протече при засилен интерес. В него участваха родители на ученици от 44 училища от общо 50 училища в област Търговище. Най-голяма активност проявиха родителите на обучаемите в начален етап. Констатирана бе положителна нагласа към електронното обучение сред повече от половината анкетирани. Същите родители считат, че обучението в реално време е ефективен подход и са по-скоро удовлетворени от прилагането му. Като предимство определиха факта, че могат да наблюдават обучението на децата си. Анкетираните посочват, че трудностите в електронното обучение произтичат от прекомерната служебна ангажираност на родителите, които успяват да отделят средно по един час дневно, за да подпомогнат процеса на самоподготовка на децата си. Родителите на ученици в прогимназиален и гимназиален етап определят собствената си компетентност като недостатъчна за оказване на подкрепа в хода на самоподготовката.

Получените данни от анкетирането и отправените от родителите препоръки спомогнаха за формулирането на приоритети за РУО – Търговище.

Въз основа на направените изводи и наблюдения и с цел оптимизиране на работата в електронна среда, префокусирахме вниманието на системата върху няколко акцента, а именно: балансирано редуване на онлайн (в актуално време) и офлайн обучение – редуването на сесиите с разсрочени във времето задачи за осигуряване на време за работа на едно и също устройство в домакинства с две и повече деца; препоръчахме прецизиране времетраенето на електронните сесии с оглед опазване на физическото и психическото здраве на подрастващите; включени бяха занимания по интереси в електронното обучение за стимулиране развитието и изявата на творческия потенциал на учениците.

Обучението в новите условия имаше и своите постижения. Повиши образователната мотивация на учениците; засили родителския интерес и ангажираност към образователния процес. Успяхме да компенсираме дефицитите на учениците, които не получиха обучение в електронна среда по обективни причини. Прецизираха се дигиталните компетентности на учителите, проучи се кръгът от алтернативи за електронно обучение. Положихме усилия учителите не само да се усъвършенстват в работата с дигитални инструменти, а самите те да създават електронни обучителни продукти и да ги споделят с колегите си.

Направихме първите опити, и то успешни, за дистанционно провеждане на регионални мероприятия, като „Трета регионална панорама на професионалното образование“, IV Регионална историческа конференция  „История и памет“, Трета регионална кампания „Информиран избор за моето първо работно място“, Обучение в Stem профили и паралелки“ и пр. Създадохме аудио-визуална връзка за провеждане на работни съвещания и методически дейности с директорите и педагогическите специалисти. 

Не на последно място в планирането на работата в електронна среда са оперативните задачи за материално-техническото обезпечаване на дигиталното обучение - осигуряване на електронни устройства за учителите и учениците, достъп до интернет, разнасяне на обучителни материали по домовете, където е невъзможно електронно обучение, подпомагане на домакинствата със затруднено финансово състояние и пр.  

Обучението от дистанция показа, че в бъдеще дигиталното образование може да намира все по-широко място в системата и да се използва в случай на рецидивиране на нови епидемии и при други екстремни ситуации. Обучението в класната стая остава най-продуктивното, но може да се допълва с електронно, в случаите когато то има безспорно предимство.

Прилагането на обучение в електронна среда обаче трябва да се реализира внимателно с оглед на някои недостатъци, като например създаването на социални дефицити и изолация на учениците, забавянето на развитието на социално-емоционални умения, невъзможност за формиране на компетентности чрез решаване на практически задачи, негативно въздействие за двигателната моторика на учениците и др.

Предстои ни една учебна година с нови предизвикателства и много неизвестни. Присъственото обучение трябва да остане като водеща и най-желана форма, особено за учениците от начален етап. В бъдеще ще насочим усилията си за балансирано съчетаване на присъствената форма с обучение от дистанция, като акцентите ще бъдат към повишаване на дигиталните компетентности на учителите, разширяване на капацитета от електронни устройства и ресурси, привличане и мотивиране на родителите като партньори в общата ни цел – повишаване на резултатите на учениците.

Елка Станчева - началник на РУО Търговище

Новината е тагната с: елка станчева руо търговище