обновена 10:32 AM EEST, Aug 5, 2021

Съгласуваха държавния план-прием за учебната 2021/2022 г.

  • Публикувано в Образование

pgz 0318

На свое заседание Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище съгласува държавния план-прием за следващата учебна година.

Заседанието, което се проведе в онлайн среда, бе ръководено от областния управител и председател на Kомисията Митко Стайков. Участваха представители на областната и общински администрации, на РУО-Търговище, дирекциите „Бюро по труда“, „Инспекция по труда“, „Земеделие“, КНСБ – Търговище и директорите на професионалните училища от областта.

Елка Станчева представи реализирания прием в училищата през настоящата учебна година и предложението на РУО за учебната 2021/2022 г. В него са заложени общо 36 паралелки за прием на ученици в VIII клас. Предложението е съобразено със състоянието на училищната мрежа, броя на завършващите седмокласници, анализа за предходните три години, интереса на учениците и родителите, постъпилите заявки за обучение по специалности от професии от работодателите и др.

Увеличаване на приема на ученици за учебната 2021-2022 в посока на STEM профили и професии, както и повишаване дела на приетите в VIII клас ученици в професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка са сред целите за реализиране на държавния план-прием. В него е заложено изучаване на три нови професии в две професионални гимназии. Освен това продължава тенденцията за увеличаване броя на паралелките с дуална система на обучение, като от 3 през настоящата учебна година се увеличават на 8 за учебната 2021-2022 г.

Станчева заяви, че така предложеният държавен план-прием е ориентиран към нуждите на местния бизнес, съобразен е с интересите на учениците и е обезпечен с квалифицирани педагогически специалисти и материално-техническа и учебна среда.

Директорите на професионалните гимназии мотивираха своите предложения за специалности.