обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

40 ВИПУСКА ОТ 5 000 ДУШИ СЪСТАВЯТ СИМЕОНОВОТО ВОЙНСТВО НА МЕХАНОТЕХНИКУМА В ТЪРГОВИЩЕ

  • Публикувано в Образование

ИНТЕРВЮ С НИКОЛАЙ НИКОЛОВ - ДИРЕКТОР НА ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" - ТЪРГОВИЩЕn_nikolov_ptg

-  Г-н Николов, какво е да си директор на училище с традиции и изградено име?

- Още когато приех да участвам в конкурса за директор на ПТГ „Цар Симеон Велики" - Търговище знаех, че отивам в училище, което във времето е ръководено от такива личности и педагози като Стефан Петков и Иван Димитров - познати и уважавани от гражданите на Търговище и региона. За мен всеки ден е предизвикателство и борба за доказване, че в новите условия от училището излизат знаещи и можещи млади хора, които са конкурентноспособни на трудовия пазар и техните възможности се свързват с обучението им в нашето училище.

ptg_sgrada- Каква е амбицията Ви за предстоящата учебна година? Повишава ли се или намалява интересът на младежите към Механотехникума, както е по-известно училището?

- През настоящата учебна година главните ни усилия са насочени към повишаване на нивото на общообразователна и професионална подготовка на нашите ученици, успешно представяне на ДЗИ и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация от учениците в ХІІ клас и подобряване на материалната база в училище. Търсим пътища за засилване връзките с работодатели от Търговище и областта, чрез които да обвържем очакванията на бизнеса, неговата нужда от подготвени специалисти и специалностите, които предлагаме, за да запазим интереса на младите хора към училището.

- Какви специалности ще обявите за новата учебна година?

- През учебната 2011/2012 г. обявяваме прием в следните специалности: След завършен VІІ клас - специалност Компютърни мрежи - 1 паралелка - прием с оценките от външното оценяване по български език и литература и математика. След завършен VІІІ клас - специалност Компютърни мрежи - 1 паралелка, специалност Компютърна техника и технологии - 1 паралелка и специалност Автотранспортна техника - 1 паралелка - всички с прием по документи.

- Ще успеете ли да запазите броя на паралелките си?

- При реализиране на предвидения план-прием за следващата година ще запазим общия брой паралелки, които се обучават в ПТГ. Нашата цел е да осигурим и висока пълняемост на паралелките, защото броят ученици влияе както на средствата за издръжка на училището, така и на организацията на езиковото и практическо обучение .

- Как успявате да привлечете добрите ученици от общината? Имате ли изградена стратегия или разчитате на доброто име на гимназията?

- Нашият стремеж е да предложим възможности на учениците, които са съобразени с реалностите на ХХІ в. - обучение по атрактивни съвременни професии, обогатена материална база и чуждоезиково обучение, с възможност за междуучилищни партньорства с училища от Европа. В тази връзка за следващата учебна година разработихме проекти по европейските програми „ Леонардо да Винчи" и „ Коменски". Чрез първия проект целим да осигурим практическо обучение на наши ученици в реални производствени условия в Германия и придобиване на сертификат от лицензиран професионален учебен център. Чрез участието си по програма „Коменски" нашите ученици ще усъвършенстват уменията си да общуват на английски език, ще обогатят познанията си за различни страни и народи, ще придобият граждански компетентности.

- Какво бихте казали на родителите, които се притесняват, че заниманията по професионалните дисциплини намаляват времето, в което се изучават общообразователните предмети?

- Истина е, че часовете по общообразователна подготовка при нас са по-малко на брой от този в СОУ, но ние търсим възможности да компенсираме разликите. Един от начините е чрез сформиране на групи за СИП и кръжоци. През настоящата учебна година в ПТГ се формираха такива допълнителни дейности по география и икономика, математика, физика и астрономия, информационни технологии и др. В тези извънкласни форми, при условия на работа с по-малки групи, учениците , желаещи да обогатяват своята подготовка, получават необходимите знания в условията на нашето училище.

- Само момчета ли изявяват желание да учат в ПТГ „Цар Симеон Велики"?

- Не само момчета, но процентът на момичетата, които учат тук, е около 10%. Макар и по- малко нашите момичета са добре приети в паралелките, не допускаме некоректно отношение към тях и дори в много случаи те се явяват лидери сред съучениците си.

- Бъдещето в технологиите ли е?

- Твърдо да. В тази насока ние обогатяваме специалностите, по които се обучават нашите ученици с новата специалностuch_ptg Компютърни мрежи, защото отмина времето, когато компютърът се използваше самостоятелно. Сега вече всеки компютър работи в локални мрежи и ползва информация на глобалната мрежа Интернет. Със собствени усилия и средства изграждаме и поддържаме локална кабелна, а вече и безжична мрежа, която се използва от ученици, учители и служители. Освен четирите компютърни кабинета чрез мобилни системи, въвеждаме и използването на новите информационни технологии в обучението по общообразователни предмети.

- Имате ли поглед - как се реализират „наследниците на Симеон Велики" /както се пее в химна/, след като завършат училище?

- Ние следим съдбата на нашите възпитаници, но и те не ни забравят. С гордост можем да кажем, че 40 випуска съставят Симеоновото войнство, а броят им надхвърля 5000 души. През последните години над 50% от завършилите ПТГ „Цар Симеон Велики" са продължили своето образование във ВУЗ, но ние сме особено горди, че значителна част от собствениците на малки и средни фирми в област Търговище са завършили нашето училище. За множество работодатели достатъчен първоначален атестат за наемане на даден кандидат на работа е фактът, че той е завършил в ПТГ.

- Успявате ли да бъдете финансово стабилни като училище в системата на делегираните бюджети?

- През изминалата учебна година не сме изпитвали сериозни финансови затруднения. Плащанията към доставчици на стоки и услуги са в срок, нямаме закъснения на заплати и степендии. Вложихме значителни средства в обновяване на материалната база в училище - текущ ремонт на коридора на втория етаж на учебния корпус с подмяна на осветителните тела и информационните табла, закупуване на нов учебен автомобил „Шевролет- Авео", интерактивна дъска, мултимедийни проектори и преносими компютри за обезпечаване на образователния процес .

- Към училището е създаден Местен център за работа с доброволци. Подкрепяте ли момичетата и момчетата в добрите им дела?

dobrovolci_ptg- Момчетата и момичетата от Местния център за работа с доброволи са живата ни връзка с актуалните проблеми на нашето ежедневие. Тяхната дейност, насочена към различни проблеми/от екологията или заплахата от СПИН, през стоянието на тоалетните в българските училища, до протестът срещу монополите в България/ ни дават увереност, че ние спомагаме за формирането на активни граждани , изповядващи ценностите на обединена Европа. Посредством електронния вестник, който издават на саѝта на училището, и разнообразните инициативи, които реализират сред своите съученици, доброволците са носители на нови форми за комуникация и действеност. Ние винаги ще сме до тях и ще ги подкрепяме!