charovna2017

обновена 9:04 AM EET, Feb 26, 2020

10,3% е равнището на безработица в област Търговище

36866243 2152848488077838 2395501933281411072 n

През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 391 (това е със 131 повече отколкото през същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 171, с работническа професия - 148, а специалистите със средно специално и висше образование - 72.

Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 60. Заетост е осигурена на 127 продължително безработни и на 79 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 187 безработни (броят им надхвърля с 20 този от същия месец на м.г.). С посредничеството на бюрата други 148 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през ноември.
Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 249 (с 39 повече от октомври и с 68 над броя им за същия месец на 2017 г.)..
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 206 места в бюрата по труда, което е с 26 над броя им през октомври. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от административните и спомагателните дейности (94), преработващата промишленост (33), търговията (15), строителството (12), образованието и селското стопанство (по 12) и др.


По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през ноември са заявени 43 работни места – по схеми по ОПРЧР.


Към края на ноември в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 5042. Техният брой нараства с 95 в сравнение с края на октомври, а от началото на годината до края на октомври числеността на регистрираните безработни в областта намалява с 20%. Като търсещи работа лица са регистрирани и 83 заети, 24 учащи и 51 пенсионери.


Равнището на безработица за област Търговище, е 10,3%, при 10,1% през предходния месец. /В сравнение с ноември 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,9 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за ноември 2018 г. е 6,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.


По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 25,9% /505 безработни лица/, следват общините Опака – 24,0% /574/, Омуртаг – 17,4% /1339/, Попово - 10,3% /1185/, и най-ниско в община Търговище - 5,6% /1439/.


Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 2087 (41,4%) от всички регистрирани безработни в областта, като броят им за един месец е намалял с 55. Близо две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 63%.


По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 56%, с работнически професии – 29%, специалисти – 15%.


Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 50%, хората със средно образование са 43%, а висшистите – 7%.


Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 48% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 10%.


От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 371.

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” Русе