charovna2017

обновена 8:51 PM EEST, Jun 29, 2019

На дванадесето място сме по размер на средната работна заплата

tg09154

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 466, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната.


За това информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява с 342 души или с 1.2%. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 наети лица, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (15.0%), „Култура, спорт и развлечения“ (9.3%) и „Преработваща промишленост“ (7.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности - най-значително в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (17.6%) и „Операции с недвижими имоти“ (12.0%).


В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.2 и 11.6%.


По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение област Търговище заема двадесет и трето място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в областите София (столица) - 739.5 хил. и Пловдив - 220.6 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.


Средната брутна годишна работна заплата в област Търговище за 2017 г. е 9 754 лв., при 12 448 лева средно за страната.

В сравнение с 2016 г. средната работна заплата в област Търговище нараства с 8.8%, в обществения сектор - с 10.4%, а в частния сектор - с 8.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 32.5%, „Образование” - с 18.4% и „Финансови и застрахователни дейности” - с 13.9%.


Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. са:


• „Финансови и застрахователни дейности” - 14 507 лева;
• „Държавно управление“ - 11 545 лева;
• „Образование” - 11 023 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Други дейности” – 5 927 лева;
• „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6 015 лева;
• „Култура, спорт и развлечения“ - 6 650 лева;

По размер на средната работна заплата за 2017 г. област Търговище е на дванадесето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 17 199 лв., Стара Загора - 12 248 лв. и София - 12 149 лв., а най- ниско в област Видин - 8 233 лева.