обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

Нови специалности в план-приема за учебната 2019/2020 г. в Търговищко

2202192

Днес се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, ръководено от областния управител Митко Стайков. Основна тема беше приемането на държавния план-прием за учeбната 2019/2020 г.

През следващата учебна година професионалните училища от област Търговище предлагат прием в 41 паралелки, а броят на завършващите седмокласници в областта е 975.

Основните принципи при изготвянето на обобщеното предложение са преструктуриране на приема в посока на STEM профили и технически и IT професии, повишаване на процентното съотношение на приетите осмокласници в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка, мобилизация на работодателите и техните организации и др.

В тази връзка две професионални гимназии и едно обединено училище предлагат общо 5 нови професии: агроеколог, техник-лесовъд, сътрудник в малък и среден бизнес, модист и работник в дървообработването.

Продължава работата и по внедряването на дуалната форма на обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез практическо обучение в реална работна среда.

За текущата учебна година се реализира една паралелка в ПГТЛП гр. Попово – специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”. За следваща учебна година се предлага паралелка в ПТГ „Цар Симеон Велики“, гр. Търговище, специалност „Мехатроника“. По тази спецалност учениците ще работят в стъкларския завод, като са осигурени ресурси за обучението им и е гарантирана бъдещата им професионална реализация.