обновена 12:48 PM EEST, Sep 24, 2020

Над 7000 търговищенци с увреждания са получили месечна финансова подкрепа

pensioner trg15

От 1 януари 2019 г., всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, имат право на нов вид месечна финансова подкрепа.

Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., и заменя досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

Месечната финансова подкрепа се изплаща от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“.

Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.

Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата се отпуска под формата на целева помощ и се превежда директно на общините.

От Регионална дирекция за социално подпомагане – Търговище информираха, че в област Търговище към 31.01.2019 г., 7 094 лица с увреждания са получили месечна финансова подкрепа:

 - лица от 50 до 70,99% степен на увреждане – 7% от линията на бедност – 1932;

 - лица от 71 до 90% степен на увреждане – 15% от линията на бедност – 3579;

 - лица с над 90% степен на увреждане – 25% от линията на бедност – 1076;

 - лица с над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука или професионална болест – 30% от линията на бедност – 310;

 - лица с над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – 57% от линията на бедност – 197;

Получените целеви помощи за периода са 51 броя, от които 40 са за помощни средства, приспособление, съоръжения и медицински изделия, 10 - за наем на общинско жилище и 1 - за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.

През месец януари 2018 г. общо месечните добавки за социална интеграция са 10 830.