charovna2017

обновена 8:49 AM EEST, Apr 4, 2020

ОИЦ – Търговище разясни финансирането на проекти за битови отпадъци

oic 170719

Общини, фирми и НПО могат да реализират демонстрационни проекти за управление на битовите отпадъци, като се възползват от безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер до 391 166 лв.

Това стана ясно на информационна среща на Областния информационен център – Търговище по обявената процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“

Пред повече от 20 представители на областната администрация, общински управи, еколози, бизнес и медии управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев обясни, че по процедурата се финансират и изпълняват дейности насочени към предотвратяване образуването на отпадъци, и/или тяхното рециклиране, и/или подготовка за повторна употреба. Задължително трябва да се ползва добра практика и да се организира кампания за популяризиране на постигнатите резултати. Целта е да се повиши осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци и да се увеличи участието на гражданите в разделно събиране.

Представители на Общините изразиха притеснение по отношение проучването на пилотни проекти и добри практики в управлението на битовите отпадъци у нас и в чужбина, като заявиха нуждата от подкрепа. Кандидатите по процедурата могат да задават своите въпроси на електронната поща на ОПОС и да получат разяснения в 10-дневен срок в системата ИСУН 2020 и на интернет страницата на ОПОС (секция „Оперативна програма Околна среда“ към от Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове - https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/409).

Общият бюджет по процедурата е размер до 9 779 150 лв. Всеки отделен проект може да бъде до 391 166 лв., като финансирането е на 100% безвъзмездна помощ. Крайният срок за подаване на проектни предложения на 26 август 2019 г.