обновена 3:09 PM EET, Nov 28, 2020

"ИМПАЛА" ООД представи на кръгла маса постигнатите резултати по европроект

IMG 8289

Във връзка с успешно изпълнение на проект „Ефективно използване на ресурсите в ИМПАЛА ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0058-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма ИМПАЛА ООД проведе кръгла маса, на която бяха представени постигнатите резултати.

pri 0919

На събитието бяха поканени както предприятия, осъществяващи същата дейност (производство на мебели от дървесина), така и други заинтересовани страни от сектора.

На събитието бе представена информация относно ефекта от въвеждането на пилотната технология в производството на предприятието, с което другите предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси да се насърчат да въведат същото или подобни ресурсоефективни решения.

Общата цел на проекта бе повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „ИМПАЛА” ООД. Тя е реализирана чрез постигане на следните специфични цели:

- внедрено пилотно за България технологично решение, което е постигнато с въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване (Линия за интегрирано производство на корпусна мебел)

- подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите

- подобрена ефективност на производствения процес

- проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта

- публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ефективност на ресурсите, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, подобряване на ефективността на производствените процеси; намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Общата стойност на проекта възлиза на 854 250,00 лв., от които 508 278,75 лв. европейско и 89 696,25 лв. национално съфинансиране.