обновена 10:25 AM EEST, Jul 9, 2020

10% е равнището на безработица в Търговище през август

tg09166

През август постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 276.

Започналите работа безработни без квалификация са 131, с работническа професия - 99, а специалистите със средно специално и висше образование – 46. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 47. Заетост е осигурена на 42 продължително безработни и на 10 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 189 безработни. С посредничеството на бюрата други 15 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 319.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 284 места в бюрата по труда. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия (107); административните и спомагателни дейности (37); образованието (31); държавното управление (22); търговията (21) и др.

По програми, мерки за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в бюрата по труда в област Търговище през август са заявени 35 работни места.

Към края на август в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 4937, като се наблюдава увеличение спрямо юли (с 84 души), поради по-слабото търсене на кадри през летните месеци. Като търсещи работа лица са регистрирани и 83 заети, 37 учащи и 65 пенсионери.

Равнището на безработица за област Търговище, е 10,0%, при 9,9% през предходния месец. /В сравнение с август 2018 г. равнището на безработица е по-високо с 0,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за август 2019 г. е 5,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 26,4% /514 безработни лица/, следват общините Опака – 21,2% /506/, Омуртаг – 16,8% /1296/, Попово – 9,4% /1083/, и най-ниско в община Търговище – 6,0% /1538/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на август са 1931 (39%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са две трети, а тези с основно и по-ниско образование са 64%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 30%, специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 51%, хората със средно образование са 43%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 9%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 343.