обновена 6:28 AM EEST, Jun 17, 2021

Близо 400 са постъпилите на работа от областта през октомври

trg 12155

През октомври  постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 378. Започналите работа безработни без квалификация са 177, с работническа професия - 116, а специалистите със средно специално и висше образование – 85.  

Устроените на работа жени са 236, а младежите до 29 години - 60. Заетост е осигурена на 78 продължително безработни и на 16 безработни с намалена трудоспособност.

За това съобщиха от Дирекция "Регионална служба по заетостта".

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 272 безработни. С посредничеството на бюрата други 26 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 241.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 223 места в бюрата по труда. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия (107); държавното управление (35); административните и спомагателни дейности (20); образованието (18) и др.

По програми, мерки за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в бюрата по труда в област Търговище през октомври са заявени 18 работни места.

Към края на октомври в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 5139, като се наблюдава нарастване спрямо септември (с 219 души).  Като търсещи работа лица са регистрирани и 95 заети, 40 учащи и 64 пенсионери.

Равнището на безработица за област Търговище, е 10,5%, като се увеличава с 0,5 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с октомври 2018 г. равнището на безработица е по-високо с 0,4 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за октомври 2019 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 29,3% /571/ безработни лица/, следват общините Опака – 21,4% /511/, Омуртаг – 17,2% /1325/, Попово – 9,4% /1087/, и най-ниско в община Търговище – 6,4% /1645/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври са 1938 (38%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 68%, а тези с основно и по-ниско образование са 65%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 30%, специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 50%, хората със средно образование са 45%, а висшистите – 5%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 49% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41 %, а младежите до 29 години – 10%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 331.