charovna2017

обновена 5:08 AM EEST, May 24, 2020

"Асоциация Ная" с европейска награда за гражданско общество за 2019 г.

IMG 8d4686ecd59d7ecb321efe4ce6656afe V

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) отличи "Асоциация НАЯ" - Търговище с Наградата за гражданското общество за 2019 г.

Тазгодишната тема на конкурса е „Повече жени в европейското общество и икономика“, съобщава сайтът на Българска стопанска камара. Чрез наградата се поощряват иновативните инициативи и проекти, които имат за цел да се борят за равни възможности за жените и мъжете и за равното им участие във всички сфери на икономическия и социалния живот.

"Асоциация НАЯ" е създадена през 2002 г. като неправителствена организация, която работи в две основни направления: равнопоставеност на жените и интеграция на децата с увреждания.

За тези 7 години асоциацията работи активно за оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.

Дългосрочната цел на "Асоциация НАЯ" е да помогне на обществото да изработи свои механизми за решаване на проблеми, каквито са насилието основано на пола, насилието над деца и всички форми на нарушаване на правата на човека. Асоциацията подкрепя професионално уязвими групи от местната общност, каквито са жените и децата, жертви на домашно насилие, работи за превенция на насилието над жени и деца и постигане на равнопоставеност на половете.

“Асоциация НАЯ"  има десетки успешни проекти, които са причина да е една от петте наградени в конкурса на ЕИСК за гражданското общество на проекти за овластяване на жените и борба за равенство между половете. Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между петимата победители.

Снимка: bia-bg.com