charovna2017

обновена 5:08 AM EEST, May 24, 2020

Най-много търговищенци работят в преработващата промишленост

tg09153

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2018 г., област Търговище заема 24-о място в страната, съобщиха от Отдел „Статистически изследвания”.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 28.3 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2017 г. броят на наетите в областта  намалява с 0.6%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Строителство“. Намаление се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ - 31.9%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 12.6%; „Образование“ - 8.2%; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 7.7%; „Строителство“ - 6.7% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2018 г., областта заема 24- то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 751.1 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.