обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

Близо 300 са работните места, обявени от работодатели от реалния сектор през първия месец на годината

tgo 08173

През януари постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 381.

Започналите работа безработни без квалификация са 165, с работническа професия - 117, а специалистите със средно специално и висше образование – 99. Устроените на работа жени са 212, а младежите до 29 години - 80. Заетост е осигурена на 46 продължително безработни и на 11 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 292 безработни. С посредничеството на бюрата други 13 безработни от областта са наети по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.


Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 301.


През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 292 места в бюрата по труда, със 150 повече от декември миналата година. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия (261); административните и спомагателни дейности (14); образованието (11); добивната промишленост (10) и др.


По схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в бюрата по труда в област Търговище през януари са заявени 9 работни места.
Към края на януари в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 5 703, със 111 повече от предходния месец. Като търсещи работа лица са регистрирани и 91 заети, 40 учащи и 61 пенсионери.


Равнището на безработица за област Търговище, е 11,6%, като се увеличава с 0,2 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с януари 2019 г. равнището на безработица е по-високо с 0,4 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2020 г. е 6,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 31,0% /604/ безработни лица/, следват общините Опака – 27,6% /659/, Омуртаг – 18,9% /1460/, Попово – 11,2% /1295/, и най-ниско в община Търговище – 6,6% /1685/.


Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 1935 (34%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 67%, а тези с основно и по-ниско образование са 62%.


По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 55%, с работнически професии – 32%, специалисти – 13%.


Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 48%, хората със средно образование са 47%, а висшистите – 5%.


Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 49% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41 %, а младежите до 29 години – 10%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 343.