обновена 12:18 PM EEST, Aug 5, 2021

Експертите от РИОСВ извършиха 102 проверки

riosv tab15

През първите два месеца на 2020 г. експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 102 проверки на 99 обекта.

От тях 39 са планови, 63 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 62 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. През отчетения период са съставени 30 акта за установени административни нарушения (АУАН). 21 АУАН са съставени за нарушения на Закона за лечебните растения (ЗЛР), 3 са съставени за нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 2 са за нарушения на Закона за водите (ЗВ), 2 за нарушения на Закона за опазване на околната среда, един за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и един за нарушения на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

За изминалия период директорът на РИОСВ – Шумен е издал 17 наказателни постановления (НП) на обща стойност 50 600 лв. Текущите месечни санкции са четири на брой на стойност 547 лв. За периода има и една наложена принудителна административна мярка на „Еко Инвест Север" ЕООД.
   

За периода са събрани средства в размер на общо 30 764, 56  лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 25 850  лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 4 914,56 лв.
    

През отчетния  период са извършени 15 проверки по сигнали от постъпили общо 25  сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон" и електронната поща на РИОСВ.

Новината е тагната с: риосв проверки