обновена 10:20 AM EEST, Sep 20, 2020

Нова заповед с противоепидемични мерки издаде кметът на Търговище

ddk 170118

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19, кметът на община Търговище издаде нова заповед. Публикуваме пълния й текст:

ЗАПОВЕД
№ З-01-196
гр. Търговище, 16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална дистанция:


I. Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на община Търговище до 29.03.2020 г.:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2. В магазините за хранителни стоки да не се допуска струпване на хора, както и консумация на напитки и храни на място.
3. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
4. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
5. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
6. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
7. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

8. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията в лечебните заведения.
9. Преустановяват се посещенията във всички културни институции, читалища и сгради, както и местата за провеждане на танци и репетиции, включително пенсионерските клубове на територията на общината.
10. Преустановяват се посещенията на външни лица в специализираните институции и услугите от резидентен тип на територията на община Търговище,
11. Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.
12. Всички превозвачи изпълняващи автобусни линии да създадат организация за превенция на служителите и пътниците и за ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства.
13. Всички управители на търговски обекти, банкови клонове и др., работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция на клиентските пространства, плотове, дръжки на врати и др.
14. Да се преустановят пазарните дни на територията на общината, с изключение на пазара за плодове и зеленчуци.
15. В административните сгради на общинската администрация:
• Въвеждам стриктен пропускателен режим, допускане до 5 – ма външни посетители, след измерване на телесна температура.
• Спазване на мерките, въведени в общинска администрация със Заповед №З-01-182/12.03.2020 г.
• Служителите работещи на фронт-офиса да обслужват гражданите при повишени мерки за сигурност.
• Служителите и работниците в Общинска администрация, в това число и второстепенните разпоредители с бюджетни средства да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да се обръщан към личните лекари, най-напред с обаждания по телефона.
16. Кметовете на кметства, кметските наместници и служителите от общинската администрация незабавно да докладват при получаване на данни за лица, завърнали се от държави с разпространение на Коронавирус.
17. На всички лица, завърнали се от рискови държави, в официално потвърдени случаи на заразени с Коронавирус, се осъществява задължително медицинско наблюдение и се прилагат задължителни здравни мерки, като извършване на медицински прегледи и изследвания, карантина за срок от 14 дни в домашни условия или лечебно заведение и други, по преценка на държавния здравен контрол за всеки конкретен случай. В тази връзка кметовете на кметства и кметските наместници по населени места, при постъпване на сигнал за неспазване на 14-дневна карантина незабавно уведомяват органите на МВР, които оказват съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.


II. Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването да се съобщи на всички институции и заинтересовани страни, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки чрез публикуване на интернет страницата на община Търговище, а на кметовете на кметства и кметските наместници се изпрати чрез служебната електронна поща.


III. Контролът на разпоредените мерки се осъществява от кметовете на кметства, кметските наместници и определени служители на общинската администрация, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи и РЗИ- Търговище

IV. Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.


Копие от настоящата заповед да се изпрати на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Търговище.
Срокът и обхвата на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.
Настоящата заповед отменя Заповед №З-01-188/13.03.2020.


Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Христалина Халачева – секретар на Община Търговище.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 
Кмет на община Търговище