обновена 3:26 PM EEST, Jul 9, 2020

293 започнаха работа през април в условията на извънредно положение

tg09166

Постъпилите на работа безработни през април са 293, сочат данните на Агенцията по заетостта.

На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 230 безработни – от тях 144 с посредничеството на бюрата по труда. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са сключени договори за 13 безработни лица. Новите електронни услуги и възможностите за дистанционна комуникация, т.нар. „скоростни канали” за работодатели и търсещи работа, въведени в бюрата по труда от началото на извънредното положение, съществено допринасят за постигнатите резултати.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Търговище, Попово и Омуртаг през април е 6327, като спрямо март регистрираните са с 665 лица повече или се отчита ръст от 11,7%.

Равнището на регистрираната безработица в област Търговище през април е 12,9% според административната статистика на Агенцията по заетостта. Сравнението на месечна база показва увеличение от 1.4 пункта, а на годишна база увеличението е с 2.5 процентни пункта, от 10.4% в края на месец април 2019 г. на 12.6% тази година.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 32,2% /628/ следвана от Опака – 27,8% /663/, Омуртаг – 19,3% /1492/, Попово – 12,8% /1475/, а на последно място е община Търговище – 8,1% /2069/.

Входящият поток новорегистрирани безработни през месец април е 985 лица, като 593 от тях (60%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-засегнатите сектори от кризата са: Преработваща промишленост– 15.4%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети–12,3%; Хотелиерство и ресторантьорство- 6,2%; Държавно управление-4,5%; Строителство – 3.6%; Селско, горско рибно стопанство – 3.4%; Транспорт, складиране и пощи - 3,2%.

Регистрираните през април, завърнали се след работа в чужбина, са 47 лица при 34 лица през април 2019 г.

Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше бързо овладян със старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19. През месец април са постъпили 53 заявления от работодатели, с което ще се запази работата на 2152 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 110, като 96,4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (38.2%) следвани от селско, горско и рибно стопанство (28.2%), строителство (26.4%) и търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети   (3.6%).

Най-търсените професии през месец април са: шивач, работник, строителството, полевъд, берач, плодове и зеленчуци, водач, селскостопански машини, продавач-консултант.