обновена 3:29 PM EET, Oct 27, 2020

През 2019 г. в област Търговище са приключили делата за 587 извършени престъпления

sgr os0720

През 2019 г. в област Търговище са приключили делата за 587 извършени престъпления.

Делата за 143 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 257 престъпления - с условно осъждане, а за 169 - с освобождаване от наказание, очтита местната статистика.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 400 извършени престъпления. 

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 360, или с 13 % по-малко в сравнение с 2018 г. От тях 307 лица са осъдени за извършването на едно престъпление, 44 - за две престъпления, а 9 - за три и повече престъпления.

През 2019 г. в област Търговище най-голям е броят на общоопасните престъпления - 205 или 51.3% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдени са 177 лица. 

Броят на осъдените мъже е 324 (90.0%), а на осъдените жени - 36 (10.0%). С най-висок брой са осъдените лица във възрастовата група 30 - 39 години - 88 лица, или 24.4% от общия брой на осъдените.

В област Търговище в структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е броят и относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. те са 279 (77.5% от общия брой на осъдените лица). От лишените от свобода най-голям е броят и делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца - 145 лица (52.0% от всички лишени от свобода) и от шест месеца до една година - 96 лица (34.4%). Наказанието „пробация“ е наложено на 53 лица (14.7% от осъдените лица), а „глоба“ - на 24 лица (6.7%).