обновена 2:41 PM EET, Feb 3, 2023

89% от домакинствата в Търговище имат достъп до интернет в домовете си

tg 11172

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 89.1% от домакинствата в област Търговище (87.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си.

За периода 2012 - 2022 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 50.8 процентни пункта.

През 2022 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област София (столица) (94.7%), а с най-нисък - област Сливен (67.8%). По този показател област Търговище заема пето място сред всички 28 области в страната.

           

През 2022 г. в област Търговище 81.1% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично (79.0% средно за страната). Относителният дял на лицата, използващи регулярно интернет, е най-висок в област София (столица) - 90.9%, а най-нисък в област Добрич - 60.9%.

Регулярното използване на интернет при мъжете и жените в област Търговище е съответно 83.3 и 78.3% (средно за страната - 79.9% при мъжете и 78.0% при жените).

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като е регистрирана правопропорционална зависимост между образователното равнище и честотата на използване на глобалната мрежа. Докато 96.4% от лицата с висше образование и 90.8% от лицата със средно образование в областта са регулярни потребители, то 58.8% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

През последните 12 месеца 29.9% от лицата в област Търговище (26.4% средно за страната) използват интернет за взаимодействие с административни органи и публични институции. Този относителен дял е най-висок в област Видин (62.6%), а най-нисък в област Силистра (3.9%).

През 2022 г. в Североизточния район (области Варна, Добрич, Търговище и Шумен) относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували стоки и услуги по интернет през последните три месеца, достига 31.1% (23.9% средно за страната).

Източник: Отдел „Статистически изследвания” - Търговище

Новината е тагната с: търговище интернет домакинства