обновена 5:22 AM EEST, Oct 4, 2023

Търговище на 11-о място по средна заплата в страната

tg09164

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2023 г. нарастват с 0.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат 24.9 хиляди.


Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Образование” и „Преработваща промишленост”.
Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 29.6% и 12.4%.
По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 26-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 798.5 хил., а най-малък в област Видин - 15.9 хиляди.


В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 1 487 лв., за май - 1 580 лв., а за юни - 1 520 лева.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2023 г., област Търговище е на 11-о място по показателя средна брутна работна заплата. С най-високо средно месечно възнаграждение през второто тримесечие е София (столица) - 2 697 лв., а с най-ниско е област Видин – 1 288 лева. Средното възнаграждение за страната за второто тримесечие е 1 957 лева.


През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 6.7% до 1 529 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Строителство”, а най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности”.


В област Търговище през второто тримесечие на 2023 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Образование” и „Държавно управление“.


Спрямо същия период на 2022 г., средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. нараства с 15.6%, като в обществения сектор увеличението е с 5.6%, а в частния сектор - с 20.1%.

Източник: Отдел „Статистически изследвания” - Търговище

Новината е тагната с: търговище заплата работна заплата