обновена 7:32 AM EEST, Jun 23, 2024

Едва 14% от жилищата в област Търговище са изцяло санирани

DJI 0302

Към 7 септември 2021 г. в област Търговище са преброени 65 376 жилища, или с 320 повече спрямо 2011 година.

В градовете броят им е 34 661, или 53.0% от жилищния фонд на областта, а в селата се намират 30 715 (47.0%) от жилищата.

Най-голям брой жилища са преброени в община Търговище – 32 126, или 49.1% от жилищния фонд на областта, следват общините Попово – 17 395 (26.6%) и Омуртаг – 9 307 (14.2%). Най-малко жилища са преброени в общините Антоново и Опака, съответно 3 914 и 2 634.

В две от общините на областта броят на жилищата нараства през десетгодишния период между двете преброявания (2011 - 2021 година). Най-висок прираст е регистриран в община Търговище - 4.4%.

В сравнение с преброяването през 2011 г. броят на жилищата намалява в три от общините на област Търговище: от - 3.1% за община Антоново до - 7.2% за община Опака.

В жилищни сгради в област Търговище се намират 65 228 жилища, 86 в студентски или работнически общежития, 16 в нежилищни сгради, 20 са колективни и 26 са жилища в примитивни или подвижни места за обитаване.

Към 7 септември 2021 г. с обществената канализация са свързани 31 847 жилища, или 48.7% от жилищния фонд в област Търговище. С попивни ями за отвеждане на отпадъчни води са свързани 20 100 жилища, или 30.7%. С други съоръжения за отвеждане на отпадните води (изгребни или септични ями), разполагат 15.4% от жилищата в областта. Без канализация са 4.7% от жилищата.

Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 9 258, или 14.2% от жилищата в област Търговище. Частична външна изолация имат 4 446, или 6.8%, а без външна изолация са 51 672 жилища, или 79.0% от жилищния фонд.

В регионален аспект най-висок е делът на изцяло санираните жилища в област Бургас - 47.0%, следват областите Варна - 35.6% и София (столица) - 34.8% от жилищния фонд на областта. Най-нисък е този показател в областите Монтана (9.2%), Видин (10.0%) и Ловеч (10.3%).

Енергоспестяваща дограма имат 19 326, или 29.6% от жилищата в областта. В 10 773 от жилищата в област Търговище има поставена енергоспестяваща дограма на част от прозорците. Изцяло без енергоспестяваща дограма са 35 277 жилища, или 54.0% от жилищния фонд.

Най-висок е делът на жилищата с енергоспестяваща дограма в областите Бургас - 56.3%, София (столица) - 49.2% и Благоевград - 49.0%, а най нисък във Видин - 19.6%, Ловеч - 21.0% и Монтана - 22.1%.

Обитаваните жилища са 40 007, или 61.2% от жилищния фонд в областта. Преобладаващата част от тях са в градовете - 56.9%. Необитавани са 25 369 жилища, или 38.8% от жилищния фонд в област Търговище.

В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55.4%), Бургас (53.7%) и Перник (53.6), а най-нисък в областите София (столица) (30.3) и Пловдив (31.1).

Източник: Отдел „Статистически изследвания” - Търговище