обновена 6:41 AM EEST, Oct 4, 2023

Общество и право

Общество и право

456 СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ ОКОЛО ПАРКА – ВЪВЕДЕНИ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

izgled_trg22456 правоимащи ползватели са въведени във владение за собствеността на земята в местността „Кованлъка", в района на „Момина чешма", от танкодрума до „Парка", информират от Пресцентъра на общинската администрация. Съгласно законовата уредба за останалите непотърсени 255 поземлени имота Община Търговище е издала актове за частна общинска собственост. Призовават се всички ползватели на поземлени имоти и техните наследници, включително и тези, които имат построени сгради /вили, бараки, павилиони и други/ да подадат заявление до Общината за закупуване на земята чрез търг по реда на Наредба за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество.

ДВАДЕСЕТ ПОТЪРСИХА ДЕПУТАТА ОТ ГЕРБ В ПРИЕМНИЯ ДЕН

l_b_priemnaБлизо двадесет души посетиха офиса на ПП ГЕРБ в Търговище по време на приемния ден на народния представител Лили Боянова. По-голяма част от хората потърси съдействие от депутата за разрешаване на лични и административни казуси, но не липсваха и такива от обществен интерес. Сред тях се откроиха въпроси, свързани с пътната инфраструктура в общината.

Посетител в приемната постави на вниманието на депутата проблема за състоянието на второкласния път Търговище - Разград в участъка за село Бистра - един от най-лошите пътища в региона. Добрата новина в случая е, че проектът за ремонт на отсечката, е включен във втория допълнителен етап на ОП „Регионално развитие" и предстои процедура за възлагане на обществена поръчка. Повдигнат бе и въпросът за непочистените от треви и храсти пътни знаци в града и региона.

Преподаватели от основно училище в областния град поставиха въпроса с остарялата материално-техническа база на училищната библиотека и необходимостта от обогатяването й с нови и интересни издания. Учителите споделиха с Лили Боянова, че по въпроса са търсили съдействие от представители на местния бизнес, но до момента никой от тях не е откликнал на молбата им.

 

НАП ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПРИ НЕСПАЗЕН СРОК

danuchnoВъв връзка с промените в трудовото законодателство, клиентите на НАП трябва да знаят, че когато се подават данни, с които се отстраняват несъответствия по подадена по-рано информация за сключени трудови договори, извън тридневния срок, това не може да стане по електронен път, а само на място, в офис на НАП. В такъв случай задължително се представя и „Справка за приети и отхвърлени уведомления по реда на чл. 62, ал.4 от КТ". С нея се удостоверява, че първоначалната информация е подадена в срок до 3 дни след датата на сключване на трудовия договор.

От НАП напомнят също, че от 1 януари данни за договорено допълнително споразумение или прекратяване на трудов договор се приемат в НАП само при подадено преди това уведомление за сключен трудов договор. При подаване на уведомление за прекратяване на трудов договор трябва да има съвпадение в данните за „основание" и „дата на сключване" на трудовия договор с уведомлението за сключване на същия.

Данни с код „корекция" или „заличаване" се приемат само при подадени преди това данни, които могат да се коригират или заличат.

От НАП предупреждават, че ако подаваните документи не отговарят на описаните условия, те няма да се приемат.

ЗАЛОВИХА ОСКВЕРНИТЕЛ НА ГРОБОВЕ

policiqВчера в РУ "Полиция" - Търговище е доведен 29-годишният А. Х. от с. Васил Левски, стар познайник на полицията, за когото е установено, че за времето от декември до момента е извършител на кражби на метални огради, фенери и метални масички от гробове в гробищните паркове в селата Пробуда и Васил Левски.

Фирмите ще внасят авансовия данък на своите хазяи

За първи път през тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи, информират от офиса на ТД на НАП - Търговище. Досега задължението беше на физическите лица - наемодатели.

nap_t_shteСега с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила през тази година, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.

Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължено да издаде на своя хазяин и сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през изминалата 2010 г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2011 година. При подаването на годишната декларация наемодателите попълват приложение № 4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация. Тези от тях, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2011г., ползват 5% отстъпка. Същата отстъпка ползват и тези, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и внесат дължимия данък в срок до 2 май 2011 г. Ползва се една от двете отстъпки.

ОСЕМ ПОДПИЙНАЛИ ШОФЬОРИ - САМО ЗА ДВА ДНИ

koli223Осем души са шофирали след употреба на алкохол само за два дни. Това показват резултатите след полицейска акция в рамките на двата празнични дни - Богоявление и Ивановден. На нарушителите са съставени актове, а по единия случай е образувано и бързо полицейско производство като престъпление по Наказателния кодекс, заради това, че водачът е управлявал колата си с над 1,2 промила алкохол. Общо извършените проверки от „Пътна полиция" са 83 на брой. Съставени са 31 акта за установяване на административно нарушение и са наложени глоби чрез фиш в 52 случая. Констатиран е и случай на управление на МПС от неправоспособен водач. На други четирима са съставени актове, поради липса на задължителната застраховка "Гражданска отговорност". От полицията припомнят, че по Кодекса за застраховането глобата в такива случаи е в размер от 400 до 600 лв.

 

ЗАЛОВИХА КРАДЕЦ НА ВАРЕЛ ЗА СМЕТ

policiq32-годишен мъж е извършил кражба на варел за смет, газова бутилка за лек автомобил и други метални предмети от навес в двора на къща в града. След проведени в РУ "Полиция"-Търговище оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че това е Р. Д. от Търговище. Същият е задържан, съобщават от полицията.

МОЖЕМ ЛИ ДА СПЕСТИМ ОТ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ?

nap_t_shteФизическите лица могат да ползват данъчни облекчения с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2010 година. От пресцентъра на НАП - Търговище информират:

 

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв. Облекчението може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към декларацията се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане. Това облекчение е в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот".

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране Сбора от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Към декларацията се прилагат копия на документите, удостоверяващи направените вноски.

Данъчно облекчение за дарения: Намалението се прилага върху сбора на годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението:

До 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;  на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективност". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

До 15 на сто от данъчната си основа можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на Център "Фонд за лечение на деца", Център „Фонд за асистирана репродукция" и/или Център „Фонд за трансплантация".

Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към декларацията се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.

Данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

ЗА ПРАЗНИКА НА ТЪРГОВИЩЕ – КОНЦЕРТИ И ИЗЛОЖБА

venci_morenaС два концерта, изложба и туристически празник Търговище ще отбележи 133-та годишнина от Освобождението си. В Славейковото училище в петък, непосредствено преди празника на града, ще бъде открита изложбата „Филип Тотю - между мита и историята" на Регионален исторически музей - Велико Търново. В кафе-театъра на читалището концерт ще изнесе ВИС „Златни зари", а в Младежкия дом ще бъде Празничният концерт за деня на Търговище, с участието на състави на ЦМДИ, ОДК и ПФА „Мизия". В събота венци на признателност ще бъдат положени на Морената в кв. „Варош", а в храм „Успение Богородично" ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите за Освобождението на Търговище. От обяд започва туристическият празник на хижа „Младост".

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ПОЛИЦИЯТА

policiqСъс заповед на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов гл. инспектор Георги Николов вече е комисар и е назначен на длъжност зам. директор на ОД на МВР - Търговище и началник на отдел "Криминална полиция". Пак със заповед на министър Цветанов на длъжност началник на група "Криминална полиция" към РУ "Полиция" - Попово е назначен инсп. Велислав Атанасов, на длъжност началник на група "Охранителна полиция" в РУ "Полиция" - Попово - инсп. Ивелин Атанасов и на длъжност началник на участък "Полиция" - Опака инсп. Николай Петров.

ДВАМА ПИЯНИ ШОФЬОРИ САМО ЗА ЕДНА НОЩ

police_lampaЗапочнато е бързо полицейско производство срещу Д. Д., на 52 години от Търговище, защото снощи е хванат да шофира в нетрезво състояние, информират от полицията. Органите на реда са спряли "Рено Еспейс" с търговищка регистрация на кръстовището на бул. "Н. Маринов" и ул. "Ст. Караджа" и след проверка с алкотест "Дрегер", са установили, че водачът е карал с 1,54 промила алкохол в кръвта. Той е отказал кръвна проба за химическо изследване. Задържан е в РУ "Полиция" - Търговище. В Попово също е спипан подпийнал шофьор. Той е с инициали М. К. и е на 49 години от Русе. Шофирал е „Опел Вектра" с 1,46 промила алкохол в кръвта.

ДАРЕТЕ ТОПЪЛ ОБЯД НА НУЖДАЕЩО СЕ ДЕТЕ

dete_qdeПрограмата "Топъл обяд" се реализира без прекъсване от 2004 г. до днес и осигурява безплатен обяд всеки делничен ден през учебната година на деца в неравностойно положение, сираци и полусираци, от социално слаби семейства в цялата страна. Тя подпомага нормалното физическо развитие на децата и съдейства за намаляване заболеваемостта сред тях вследствие нередовно и непълноценно хранене, информират от Български червен кръст. Осигуряването на безплатен обяд на някои особено нуждаещи се деца е единствената възможност те да посещават редовно учебните занятия. Всяка година, чрез различни фондонабирателни кампании, БЧК набира средства за разкриването на трапезарии в различни региони на страната. В периода 2004-2010 г. близо 5 000 деца са получавали безплатна храна всеки учебен ден, благодарение на съвместните усилия на членовете на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Възможностите за дарителство са чрез една сравнително нова за България практика, но много популярна в западните европейски страни - по ведомост с доброволно отчисляване на малки суми (2, 5, 10 лв.) от месечните заплати на служителите на дадена фирма, като дарителската кампания може да бъде целогодишна или в рамките на няколко месеца; чрез фондонабирателни продуктови кампании с отчисления от продажбата на стоки и услуги, брандирани със знака на
Българския Червен кръст - един предпочитан от фирмите начин за социално-отговорна политика и благотворителна изява.
В момента програма „Топъл обяд" разчита предимно на парични постъпления от изпратени смс-и в размер на 1 лев към единен кратък благотворителен номер 1255, предоставен на БЧК от всички мобилни оператори в България; отчисления от продажбата на коледни картички на фирма „Уникарт"; доброволно дарителство по ведомост на служители на НС на БЧК; фондонабирателни кампании за набиране на средства по ведомост сред служителите на Уникредит Булбанк; Коледни Благотворителни касички на БЧК в магазини Кауфланд и по Банковата сметка в лева на програма „Топъл обяд": IBAN в BGN: BG37UNCR 7000 1500 5335 32
BIC: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, ул. "Калоян" 3, София 1000, България.
Дарете топъл обяд на дете в нужда!

ТЪРСЯТ СЕ ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ

nemkiniВ бюрата по труда продължава приемът на документи на кандидатки за работа в Германия. Търсят се жени за гледане на възрастни хора.Според изискванията на германската страна кандидатките трябва да са в добро здравословно състояние, с практически опит в домакинските дейности и обслужването на възрастни хора. Важно условие е те да владеят немски език в много добра степен, което ще бъде проверено с устен изпит по места. Документи ще се приемат постоянно до 30 юни, информират от Дирекция „Бюро по труда".

 

ПЕТИМА ГЛОБЕНИ ЗА НЕПОЧИСТЕН СНЯГ И ВИСУЛКИ

rakovski_ulСамо за миналия месец са били съставени 25 констативни протокола от групата специалисти по контрол на чистотата в Община Търговище. По пет протокола са издадени за неразфасовани кашони пред търговски обекти и за непочистен сняг върху тротоари и опасност от висулки. Направени са шест забележки за струпани строителни отпадъци и гуми. Един е съставеният акт на нарушителите след изтичане на периода за отстраняване - за складирани строителни отпадъци на нерегламентирано място, информират от Пресцентъра на общинската администрация.

ПОВЕЧЕ ОТ 4 000 ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВНИ КАРТИ СА ИЗДАДЕНИ ОТ РЗОК-ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2010 Г.

nzok_emblemaОбщо 8 492 европейски  здравноосигурителни карти е издала РЗОК-Търговище от началото на 2007 г. до края на 2010 г. Само през миналата година са подадени и обработени общо 4 192 броя заявления за издаване на карта, от които на 95 лица е отказано, поради прекъснатите им здравноосигурителни права. От касата напомнят, че ЕЗОК и Удостоверението за временното й заместване не покриват медицински дейности, като профилактични прегледи, планирано лечение и др., а само случаите на спешна и неотложна медицинска помощ в страна от ЕС . Валидността на картата за здравноосигурените лица е една година; за непълнолетните - до навършване на пълнолетие, но не по-малко от една и не повече от 5 години; за пенсионерите, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст - валидността е 10 години. През 2010 г. в РЗОК-Търговище са постъпили общо 335 заявления за издаване на временни удостоверения, заместващи европейските здравноосигурителни карти. Германия, Гърция, Франция, Австрия и Испания са сред предпочитаните дестинации на търговищенци.

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ - БУМ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАТ

p_stoimenov

В края на миналия месец, т.е. в последните дни от годината, имаше съществено увеличение на желаещите да се пенсионират. Хората искаха да се възползват от старото законодателство, каза за targovishtebg.com Пенчо Стоименов - директор на РУ "Социално осигуряване" в Търговище. През декември са подадени 198 молби за пенсиониране и 75 по параграф 9 /с доплащане/. За сравнение през същия период на 2009 г. молбите за осигурителен стаж и възраст са били 128, а с доплащане - 25. Общо подадените молби от желаещи да се пенсионират през 2010 г. са 1 730 или с 467 повече от предходната.

Засилен интерес от страна на желаещите да излязат в заслужена почивка се наблюдава в цялата страна. Това се дължи на промените в условията за пенсиониране, които влязоха в сила от вчера. От тази година отпада т. нар. точкова система за пенсиониране и право на пенсия за осигурителен стаж и възраст жените ще придобиват при навършване на 60 години и при 34 години стаж, а мъжете - при навършени 63 години и 37 години стаж. Другата промяна е свързана с възможността за купуване на трудов стаж. До края на миналата година хората, навършили възрастта за пенсиониране, имаха възможност да си купят осигурителен стаж до 5 години, ако той не им достига, заплащайки разсрочено с удръжки от пенсията. От 1 януари тази година остава възможността да се купят до 5 години стаж, но за тази цел желаещите трябва да съберат 4-5 хил. лева и ги платят наведнъж.

 

 

ТЪРГОВИЩЕНКА КРАЛА ОЛИО

policiqСлед проведени оперативно-издирвателни мероприятия в РУ "Полиция" - Търговище е доведена 34-годишната Д. С., за която е установено, че е извършила кражба на 550 бутилки олио марка "Клас" от склад на фирма, чрез подправяне на ваучери през последните два месеца на миналата година, информират от полицията.

 

ПОВЕЧЕ НОВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

bebe_kaloqn911 са записаните в ГРАО - Търговище деца през миналата година. Част от тях са присъставени - като например деца, родени в чужбина. 741 са бебетата, проплакали в МБАЛ - Търговище. Сключените граждански бракове са 233 на брой, а починалите търговищенци през 2010 г. са 688 души, информират от Пресцентъра на Община Търговище.

ПОДГОТОВКА НА МАРТЕНСКИЯ БАЗАР

bazar_martТрадиционният базар на мартеници в Търговище ще започне от 12 февруари и ще продължи до 2 март, информират от Пресцентъра на общинската администрация. Местата за търговия на открито са, както всяка година, по ул. „В. Левски" на тротоара срещу I ОУ „Христо Ботев" и Градската градина и на тротоара по бул. „Сюрен" срещу болницата. Таксата за ползване на терените е в размер на 0.70 лв. на кв.м на ден. Не се допуска наемането на повече от две обособени места от един наемател, както и продажбата на друг вид стока, освен мартеници.

ТЪРГОВИЩКИТЕ ПЪТИЩА СА НОРМАЛНО ПРОХОДИМИ

zimni_putishtaНормално проходими при зимни условия са пътищата в Търговищка ообласт, съобщи дежурният от Областно пътно управление за targovishtebg.com. Времето е меко, температурите са в рамките на минус 1 до плюс 2 градуса. Вали умерен сняг. На места покривката достига до 2-3 см. Настилките са мокри, но няма заледявания. На територията на областта няма въведени ограничения за моторните превозни средства. Няма и затворени участъци от републиканската пътна мрежа.