обновена 11:42 AM EEST, Jul 16, 2020

ОИК-Търговище проверява двама кметове заради незаличени фирми

  • Публикувано в Политика

oik urna trg

Ще проверяват двама новоизбрани кметове в Търговищко за нарушаване на закона за местната власт.

ОИК Търговище е разгледала сигнал на комисията по „Законност и установяване на конфликт на интереси” при Общински съвет Търговище за двама кметова на кметства.
Според доклада на комисията, кметовете на селата Кралево и Острец не са прекратили участието си в търговски дружества. 


Според Чл. 41. На ЗМСМА, „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им“.


Уведомихме кметовете на с. Кралево и на с. Острец, че е започнала процедура по т. 5 на чл. 42 и могат да направят писмено възражение пред ОИК в тридневен срок, каза председателят на ОИК Търговище адв. Младен Балуков.


Да се поиска от председателя на ОС Търговище сведение дали Хикмет Ахмедов и Огнян Андреев са уведомили Общинския съвет и ОИК в едномесечен срок от встъпване си в длъжност, че са предприели действия за прекратяването дейността на фирмите им, гласи решението на ОИК Търговище от 31 януари.