обновена 4:07 PM EEST, Jul 3, 2020
 • ztg 1165

  Търговище е сред областите с относително висок ръст на БВП на човек през 2016 г.

  Ръст на благосъстоянието и стандарта на живот, измерени чрез БВП на човек от населението, заплатите на работещите и доходите на домакинствата, отбелязват всички области, сочат данните на изданието „Регионални профили: показатели за развитие” на Института за пазарна икономика.

  Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Търговище продължава да се повишава и през 2016 г., изпреварвайки средния ръст в страната. Въпреки това стойността му остава значително по-ниска от средната – 8 867 лв. на човек при 13 206 лв. на човек в страната.

  Подобна е тенденцията и при заплатите на наетите в областта – тя нараства значително, но остава под средната за страната и през 2016 година. Същевременно ръст при доходите се наблюдава едва през 2017 г., след като предходната година има лек спад. Тези процеси се отразяват и на населението, живеещо с материални лишения, чиито дял намалява още през 2017 г. и остава под средните нива за страната за четвърта поредна година.

  През 2017 г. Търговище е областта с най-висок ръст на икономическата активност. Тя се повишава с 10 п.п., достигайки 69%, но остава по-ниска от средната за страната (71%). Увеличаването на икономическата активност в областта води едновременно до значително повишаване на заетостта, въпреки че и тя остава по-ниска от средната за страната, но и до повишаване на безработицата, като коефициентът вече е двойно по-висок от средния – 12,4% при 6,2% в страната. Тези процеси са придружени от подобряване и на образователната структура на работната сила в областта, въпреки че тя остава значително по-неблагоприятна от средната. Делът на населението на възраст 25-64 г. с висше образование в областта е 20% през 2017 г. (при 28% в страната), а с основно и по-ниско образование – 34% (при 17% в страната).

  Способността на областите да привличат местни и чужди инвестиции е основен фактор за доброто им икономическо развитие. За поредна година, областите с ръст на преките чужди инвестициите на глава от населението през 2016 г. са сред най-силните икономически центрове – София и широката Софийска област, Пловдив, Бургас, Габрово, Русе, както и по-слабо развитата Търговище, където инвестициите водят до бърз ръст на заетостта, отчитат от ИПИ.

  Към 30 юни 2018 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта е 977 лв. на човек при 1 543 лв. на човек за страната. В рамките на областта най-много спрямо населението усвоява община Попово.