charovna2017

обновена 6:01 AM EEST, May 27, 2020
 • tgo 08171

  Справка в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) сочи, че към началото на месец март 2020 г. са сключени общо 13 договора по ОПРР на обща стойност близо 30 млн. лв.

 • oic1

  Областният информационен център – Търговище стартира виртуален фото/видео конкурс „Пътешествие под карантина”.

 • 74590089 2469261849994398 7581646493338042368 o

  Четирима гости от Африка посрещна екипът на Областния информационен център в Търговище.

 • tg106153

  Областният информационен център – Търговище организира онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“.

 • oic 1218

  С представяне на процедурата „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ приключиха последните две информационни срещи за тази година на Областния информационен център – Търговище.

  Пред представители на гражданския сектор в Попово и Търговище експертите на центъра обясниха, че основната цел на процедурата е създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 5 млн.лв, като няма изискване за минимален размер на безвъзмездна помощ на проектните предложения. Максималният размер, за който може да се кандидатства за едно проектно предложение, е 200 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, като партньори могат да бъдат общините и неправителствените организации. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25 януари 2019 г.

  Експертът Анатоли Александров съобщи, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ догодина се очаква да бъдят обявени 7 процедури на обща стойност 41 млн. лв. Сферите на дейност за подрепа са резидентни услуги за младежи, социални предприятия за хора с псхични разстройства и др.

  На срещите управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев представи поканата на първия конкурс за стратегически проекти, по който ще се подкрепят проекти на граждански организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ). Те са с продължителност от 12 до 36 месеца, а размерът на безвъзмездното финансиране от 10 000 до 200 000 евро в шест тематични приоритета. Поканата е на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Крайният срок за подаване на проектите е 28 януари 2019 г.

 • oic 170719

  Общини, фирми и НПО могат да реализират демонстрационни проекти за управление на битовите отпадъци, като се възползват от безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер до 391 166 лв.

 • OIC POPOVO

  С изнесена приемна и информационен щанд Областният информационен център – Търговище (ОИЦ) се включи в традиционния Русалски панаир, който се провежда тази седмица в гр. Попово.

 • oic1

  На заключителна пресконференция екипът на Областния информационен център – Търговище представи днес изпълнените дейности и постигнатите резултати за периода на изпълнение на проекта (2016 – 2018 г.).


  През последните три години са организирани и проведени 34 информационни събития, на които са представени възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). В тях са се включили 754 души от различни целеви групи - представители на общински администрации, граждански организации, читалища, бизнеса, земеделски стопани. Проактивна е и работата с местните и регионални медии, за чиито представители са организирани 5 пресконференции, а събитията на ОИЦ са отразени в 90 публикации в местни, регионални печатни и електронни издания.


  Компетентен и навременен отговор на поставени над 700 въпроса са получили потребители от експертите. Най-честите запитвания са свързани със стартиране на собствен бизнес, възможности за земеделски стопани и бизнеса, за развитие на пчеларство и пр.


  Екипът на ОИЦ – Търговище е взел участие в три национални кампании, проведени от мрежата от 27 областни информационни център за ЕСИФ в България. Ежегодно организира и своята инициатива „Дни на Европа“.


  Пред журналистите бяха представени и обобщени резултати от проведеното през октомври анкетно допитване “Бъдещето на кохезионната политика на ЕС“, в което са участвали 114 души. Според тях приоритетни сектори на инвестиции в региона от еврофондовете до края на 2027 г. трябва да са свързани с намаляване на хората в бедност, повишаване на заетостта, модерна образователна инфраструктура и др.


  Управителят на Областния център Милчо Тонев съобщи, че Центърът ще продължи да функционира и в следващите три години, за да популяризира европейските политики.

  Община Търговище като един от допустимите кандидати по процедурата подготвя проект за продължаване дейността на Областен информационен център – Търговище, който трябва да подаде чрез електронната платформа ИСУН 2020 в срок до 15.01.2019 г. Финансирането на 100% се осигурява от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • opdy 1

  Безвъзмездна финансова подкрепа за провеждане на специализирани обучения могат да получат териториалните администрации на изпълнителната власт по Оперативната програма „Добро управление”.

 • 2005201

  В поредица от две срещи в Търговище и Попово Областният информационен център – Търговище запозна бизнеса с възможността да получи между 3 и 10 хиляди лева безвъзмездна помощ, ако е изпаднал в затруднение след началото на кризата.

 • 181219 2a 1

  Областният информационен център – Търговище проведе работна среща с представители на медиите, общински администрации и партньорски организации за отчитане дейността си през годината и напредъка по Оперативните програми на общинско и областно нива.

 • oic 190719

  Пчелари, фермери, овощари и стопани на етерично-маслени култури имат шанс за  европейско субсидиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. (ПРСР).

 • oic 0919

  Екипът на Областния информационен център в Търговище се срещна с хора с физически увреждания и възрастни в Клуба на инвалида, за да разясни какво е направено с европейски средста и какво предстои в социалната сфера в община Търговище.

 • trg otv09172

  ОИЦ-Търговище организира информационна среща по ОП РЧР и възможности за подпомагане на хора с увреждания.